Łódzk.04.91.778
UCHWAŁA Nr XVI/13/04
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym z nimi postępowaniu.
(Łódź, dnia 13 kwietnia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002), art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 7, poz. 78), po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Koluszki obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzone jest w zależności od potrzeb.
§ 3. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta bezdomne, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd pozostawały.
§ 4. Potrzebę przeprowadzania interwencyjnego wyłapywania bezdomnych zwierząt stwierdza upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Koluszkach w oparciu o własne ustalenia oraz na podstawie potwierdzonej informacji uzyskanej od administratorów oraz mieszkańców gminy.
§ 5. 1. Wyłapywania bezdomnych zwierząt dokonywać będzie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, z którym zostanie zawarta stosowna umowa. Wyłapane z terenu gminy Koluszki zwierzęta będą bezzwłocznie umieszczane w schronisku dla zwierząt, prowadzonym przez ten podmiot.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, zapewni, że stosowane przy wyłapywaniu i transporcie zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie spowodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz że zwierzętom nie będą zadawane cierpienia.
3. Podmiot wyłapujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji wyłapywania w sposób sprawny i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
§ 6. Właściciel ma możliwość odzyskania swoich zwierząt przebywających w schronisku, jeżeli wskutek ucieczki lub zabłąkania się zostały objęte akcją wyłapywania.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 8. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się w razie występowania na terenie gminy wścieklizny zwierząt oraz innych chorób weterynaryjnych o charakterze epidemicznym.
§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.