Łódzk.06.167.1336
UCHWAŁA Nr 142/2006
RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE
z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowy Kawęczyn oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.
(Łódź, dnia 20 maja 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Skierniewicach oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Rada Gminy w Nowy Kawęczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały - zwanych dalej "zwierzętami bezdomnymi".
§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób:
a) stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa,
b) okresowy - w odniesieniu do większych obszarów Gminy Nowy Kawęczyn w miarę potrzeb.
§ 3. 1. Wyłapywanie oraz przetrzymywanie zwierząt bezdomnych zostanie powierzone podmiotowi prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt lub podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie, na podstawie umowy, spełniającemu wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753).
§ 4. O terminie i granicach terenu, na którym prowadzone będzie okresowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt należy podać do publicznej wiadomości w formie pisemnych ogłoszeń przekazanych sołtysom i wywieszonych w miejscach ogólnodostępnych na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania.
§ 5. Zwierzęta umieszczone w punkcie przetrzymywania w wyniku ich złapania będą zwracane ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia. Właściciele zwierząt mają prawo do ich odebrania ze schroniska po uiszczeniu stosownej opłaty za przetrzymywanie zwierząt.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.