Łódzk.03.203.1936
UCHWAŁA Nr XI/120/03
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 25 lipca 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1541, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 724, zm.: z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21, Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 135, poz. 1141), przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce i uzgodnieniu z powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radomsku, Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie gminy Kamieńsk wprowadza się obowiązek stałego wyłapywania bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania, jak również ochrony przed nimi.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie okresowo i w zależności od potrzeb.
§ 3. Burmistrz Kamieńska każdorazowo poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych:
1) termin ich wyłapywania;
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane;
3) adres schroniska, z którym uzgodniono miejsce lokowania zwierząt po ich wyłapaniu;
4) podmiot wykonujący wyłapywanie.
§ 4. Burmistrz Kamieńska zawrze umowę na przeprowadzanie wyłapywania bezdomnych zwierząt z odpowiednim podmiotem - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 5. O podjętych czynnościach burmistrz powiadomi każdorazowo Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Oddział w Radomsku.
§ 6. Wyłapywane zwierzęta winny zostać niezwłocznie przekazane, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi transportu zwierząt, do schroniska dla zwierząt. Przewiezione do schroniska zwierzęta podlegają niezbędnym szczepieniom ochronnym oraz badaniu przez lekarza weterynarii.
§ 7. Właścicielowi zgłaszającemu się do schroniska po zwierzę wyłapane podczas prowadzonej akcji, zwierzę może być wydane po udowodnieniu, że zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia oraz pod warunkiem uiszczenia kosztów utrzymania zwierzęcia w schronisku i kosztów szczepienia.
§ 8. W przypadkach szczególnych (np. agresywność, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną) zwierzęta bezdomne, wałęsające się mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie Burmistrza Kamieńska bez podawania informacji do publicznej wiadomości i zachowania terminu, o którym mowa w § 3.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.