Łódzk.01.248.3880
UCHWAŁA NR XXII/155/2001
RADY GMINY GRABICA
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 7 grudnia 2001 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497), art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 60, poz. 369, z 2000 r. Nr 22, poz. 272) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724, Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21) i przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce i uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Piotrkowie Tryb., Rada Gminy Grabica uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Grabica wprowadza się obowiązek stałego wyłapywania bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania, jak również ochrony przed nimi.
§ 2. 1. Decyzję o zachodzącej potrzebie i czasookresie wyłapywania bezdomnych zwierząt podejmuje każdorazowo Zarząd Gminy.
2. Zarząd Gminy poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych:
a) termin ich wyłapywania,
b) granice terenu, na którym będą wyłapywane,
c) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,
d) podmiot wykonujący wyłapywanie.
3. W przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia dla ludzi i środowiska ze strony bezdomnych zwierząt decyzję o ich natychmiastowym wyłapywaniu podejmuje Zarząd Gminy, po zasięgnięciu opinii miejscowego lekarza weterynarii.
4. Zarząd Gminy zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt i ich przewozu do schroniska oraz ze schroniskiem dla zwierząt upoważnionym do ich przyjmowania.
§ 3. 1. Wyłapane zwierzęta winny zostać niezwłocznie przekazane, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu zwierząt, do schroniska dla zwierząt.
2. Przewiezione do schroniska wyłapane zwierzę-ta podlegają niezbędnym szczepieniom ochronnym oraz przebadaniu przez lekarza weterynarii.
3. Właścicielowi, zgłaszającemu się do schroniska po psa lub kota wyłapanego podczas prowadzonej akcji zwierzę może być wydane po udowodnieniu, iż zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia oraz po opłaceniu kosztów związanych z ich wyłapaniem i utrzymaniem w schronisku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.