Łódzk.02.3.65
UCHWAŁA NR XXVI/180/2001
RADY GMINY GORZKOWICE
z dnia 27 listopada 2001 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 4 styczeń 2002 r.)
Na podstawie art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 11, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) i § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy Gorzkowice po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce i uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Piotrkowie Tryb. uchwala się, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Gorzkowice wprowadza się okresowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
§ 2. Termin wyłapywania zwierząt, granice terenu objęte akcją, adres schroniska, w którym umieszczone zostaną zwierzęta oraz podmiot wykonujący wyłapywanie podane zostaną do publicznej wiadomości z 21 dniowym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Sposób prowadzenia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalsze postępowanie z wyłapanymi zwierzętami określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Gorzkowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXV/170/2001 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 28 września 2001 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
W celu zapewnienia opieki i odpowiednich warunków bytowania bezdomnych zwierząt oraz w celu zapobiegania zagrożenia dla ludności i środowiska, ze strony tych zwierząt podjęte zostaną czynności związane z przeprowadzeniem akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.
1. W akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt użyte mogą być tylko środki techniczne, które nie będą powodować bólu u zwierząt. Do środków tych zalicza się: pistolet palmera, specjalne sieci, obrożę i smycz, odpowiedni środek transportu.
2. Zabrania się stosowania pętli zaciskających szyję zwierzęcia.
3. Wyłapane zwierzęta winny zostać niezwłocznie przekazane do Schroniska dla Zwierząt, z którym Gmina zawrze umowę.
4. Wyłapane zwierzęta w zależności od gatunku należy przewozić do Schroniska oddzielnie.
5. Przewożenie bezdomnych zwierząt winno odbywać się w sposób humanitarny, nie powodujący stresu u zwierząt.
6. Przewiezione do Schroniska wyłapane zwierzęta podlegają niezbędnym szczepieniom ochronnym oraz przebadaniu przez lekarza weterynarii.
7. Właścicielowi, zgłaszającemu się do Schroniska po psa lub kota wyłapanego podczas prowadzonej akcji, zwierzę może być wydane po udokumentowaniu, iż zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia oraz po opłaceniu zryczałtowanych kosztów utrzymania zwierzęcia w Schronisku i opłat za przeprowadzone szczepienia.
8. Dokumentami o których mowa w pkt. 7 mogą być w szczególności: pokwitowania wpłaty podatku od posiadanego psa, zaświadczenie o jego rejestracji, książeczka zdrowia zwierzęcia.