Łódzk.03.273.2373
UCHWAŁA Nr VIII/54/03
RADY GMINY GŁUCHÓW
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.
(Łódź, dnia 2 października 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) Rada Gminy Głuchów uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie gminy Głuchów odbywać się będzie w razie potrzeby.
§ 2. Informacja o terminie wyłapywania zwierząt bezdomnych zamieszczona będzie na tablicy ogłoszeń, co najmniej na 21 dni przed planowana akcją, która zawierać będzie następujące dane:
1) termin wyłapywania;
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane;
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczanie zwierząt bezdomnych po wyłapaniu;
4) podmiot wykonujący wyłapywanie.
§ 3. Każdorazowo o planowanej akcji będzie zawiadomiona miejscowa lecznica dla zwierząt w celu sprawowania nadzoru nad akcją.
§ 4. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych zostanie powierzone w drodze umowy zawartej przez wójta gminy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w tym zakresie.
§ 5. Miejscem umieszczenia bezdomnych zwierząt będzie schronisko, z którym wójt gminy zawrze umowę.
§ 6. Podmiot zajmujący się wyżej wymienionymi czynnościami będzie używał takich środków i urządzeń, które nie będą stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia zwierzęcia ani zadawały mu cierpienia.
§ 7. Środki transportu do przewozu zwierząt winien być wyposażony w oddzielne klatki dla każdego przewożonego zwierzęcia i musi być dopuszczony do przewozu decyzją powiatowego lekarza weterynarii.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.