Łódzk.04.142.1304
UCHWAŁA Nr XVIII/84/04
RADY GMINY W GALEWICACH
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz o rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 26 maja 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625), po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i Powiatowego Lekarza Weterynarii, Rada Gminy w Galewicach uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Galewice obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych przeprowadzane będzie okresowo, w zależności od potrzeb.
§ 3. Ustala się obowiązek zawarcia umowy na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt z podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
§ 4. 1. Wyłapywane z terenu gminy Galewice zwierzęta będą umieszczane w schronisku, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazywało na zarażenie wścieklizną, wymagające bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku dla zwierząt, mogą być odbierane przez ich właścicieli w ciągu 14 dni na zasadach określonych w regulaminie schroniska dla zwierząt.
§ 5. 1. Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adresie schroniska dla zwierząt będzie podawana przez Wójta Gminy Galewice do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na terenie gminy Galewice, na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadkach szczególnych (np. ze względu na agresywność zwierzęcia stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną), zwierzęta bezdomne oraz wałęsające się mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Galewice.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.