Łódzk.03.115.1131
UCHWAŁA Nr IV/28/2003
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 12 maja 2003 r.)
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 oraz art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 11, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, Nr 88, poz. 554, z 1998 roku, Nr 106, poz. 668, z 2000 roku, Nr 12, poz. 136, z 2001 roku Nr 3, poz. 21, Nr 111, poz. 1194, z 2002 roku Nr 135, poz. 1141), po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Łodzi i uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Wieluniu, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Działoszyn podlegają okresowemu wyłapywaniu.
§ 2. 1. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela.
2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez upoważnione osoby, że zwierzę pozostaje bez opieki.
§ 3. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem akcji wyłapywania zwierząt, o których mowa w § 1, zawiadamia mieszkańców podając do publicznej wiadomości:
a) teren wyłapywania,
b) terytorium zasięgu akcji,
c) podmiot wykonujący wyłapywanie,
d) adres schroniska, w którym umieszczone będą odłapane zwierzęta.
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie zlecane wyłącznie podmiotowi zawodowo trudniącemu się tą działalnością.
2. Podmiot zapewni, że stosowane urządzenia i środki nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadają cierpienia.
3. Podmiot wyłapujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. W czasie akcji wyłapywania i transportowania zwierząt podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie i umieszczenie zwierząt w schronisku, zapewni humanitarne ich traktowanie, a w miarę potrzeb opiekę weterynaryjną.
§ 5. Właścicielom zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt, które zostały w czasie akcji odłapane i umieszczone w schronisku w terminie 7 dni. Właściciel odzyskuje swe zwierzę po uiszczeniu kosztów związanych z jego wyłapywaniem i utrzymaniem w schronisku.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszynie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.