Łódzk.03.202.1932
UCHWAŁA Nr VIII/53/2003
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY
z dnia 24 czerwca 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygnięcie o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 24 lipca 2003 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984) oraz art. 11 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Ochronie Zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2000 r. Nr 12, poz. 136 z 2001 r. Nr 3, poz. 21, Nr 111, poz. 1194 z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w poz. 984) oraz art. 11 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o Ochronie Zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21, Nr 111, poz. 1194 z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala, co następuje;
§ 1. Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Drzewica podlegają stałemu wyłapywaniu.
§ 2. 1. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalania ich właściciela.
2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez upoważnione osoby, że zwierzę pozostaje bez opieki.
§ 3. Burmistrz na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem akcji wyłapywania zwierząt, o których mowa w § 1, zawiadamia mieszkańców podając do publicznej wiadomości:
a) termin wyłapywania,
b) terytorium zasięgu akcji,
c) podmiot wykonujący wyłapywanie,
d) adres schroniska, w którym umieszczone będą odłapane zwierzęta,
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie zlecane wyłącznie podmiotowi zawodowo trudniącemu się tą działalnością.
2. Podmiot zapewni, że stosowane urządzenia i środki nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadają cierpienia.
3. Podmiot wyłapujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. W czasie akcji wyłapywania i transportowania zwierząt podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w schronisku, zapewni humanitarne ich traktowanie, a w miarę potrzeby opiekę weterynaryjną.
§ 5. Właścicielom zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt, które zostały w czasie akcji odłapane i umieszczone w schronisku w terminie 7 dni. Właściciel odzyskuje swe zwierzę po uiszczeniu kosztów związanych z jego wyłapywaniem i utrzymaniem w schronisku.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
W celu zapewnienia opieki i odpowiednich warunków bytowania bezdomnych zwierząt oraz w celu zapobiegania zagrożeniom dla ludności i środowiska ze strony tych zwierząt podjęte zostaną czynności związane z przeprowadzeniem akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.
1. W akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt użyte mogą być wyłącznie takie środki techniczne, które nie będą powodować bólu u wyłapywanych zwierząt. Do środków tych zalicza się: pistolet palmera, aplikator z przystawką C02, poskramiacz, specjalna obroża i smycz, odpowiedni środek transportu.
2. Zabrania się stosowania pętli zaciskających szyję zwierzęcia.
3. Wyłapane zwierzęta winny zostać niezwłocznie przekazane do Schroniska dla zwierząt bezdomnych, z którym podpisana jest umowa, lub w przypadkach koniecznych do lekarza weterynarii wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie celem obserwacji a po okresie obserwacji przekazane do Schroniska.
4. Wyłapane zwierzęta w zależności od gatunku należy przewozić do schroniska oddzielnie.
5. Przewożenie bezdomnych zwierząt powinno odbywać się w sposób humanitarny nie powodujący stresu i bólu u zwierząt.
6. Przewiezione do schroniska zwierzęta po przebadaniu przez lekarza weterynarii, podlegają niezbędnym szczepieniom ochronnym.
7. Właścicielowi zgłaszającemu się do schroniska po psa lub kota wyłapanego podczas prowadzonej akcji zwierzę może być wydane po udokumentowaniu, iż zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia oraz po opłaceniu zryczałtowanych kosztów utrzymania zwierzęcia w schronisku i za przeprowadzone szczepienia.
8. Dokumentami, o których mowa w punkcie 7 mogą być: pokwitowanie wpłaty podatku od posiadania psa, zaświadczenie o jego rejestracji, książeczka zdrowia zwierzęcia, zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie przez uprawnionego do prowadzenia szczepień lekarza weterynarii.