Łódzk.03.111.1087
UCHWAŁA Nr IV/22/03
RADY GMINY DOMANIEWICE
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania na terenie gminy Domaniewice.
(Łódź, dnia 8 maja 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 715; z 2000 r. Nr 12, poz. 136; z 2001 r. Nr 3, poz. 21, Nr 111, poz. 1194; z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) i § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków i zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Łowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łowiczu, Rada Gminy Domaniewice uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Domaniewice obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Domaniewice przeprowadzane będzie okresowo i w zależności od potrzeb.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może prowadzić podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonywania usług, z zapewnieniem warunków określonych w przepisach, posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami, z którym zostanie podpisana stosowna umowa.
§ 4. Nadzór lekarsko-weterynaryjny będzie pełnił lekarz weterynarii posiadający prawo do wykonywania zawodu, który w razie potrzeby zapewni im niezbędną pomoc lekarsko-weterynaryjną.
§ 5. 1. Zwierzęta wyłapywane na terenie gminy będą niezwłocznie umieszczane w schronisku lub hotelu dla zwierząt, z którym będzie zawarta umowa, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną i wymagają umieszczenia w lecznicy dla zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji. Adres lecznicy zostanie podany do publicznej wiadomości.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku lub hotelu mogą być odbierane przez właścicieli na zasadach określonych w regulaminie schroniska.
§ 6. 1. Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adres schroniska lub hotelu dla zwierząt będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na danym terenie na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania z zastrzeżeniem ust. 3.
2. O akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt powinien być każdorazowo poinformowany Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu oraz Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt.
3. W przypadkach szczególnych (np. agresywność, zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną) zwierzęta bezdomne, wałęsające się, mogą być wyłapywane na zlecenie Wójta Gminy Domaniewice bez podania informacji do publicznej wiadomości. W przypadku podejrzenia u wyłapywanych zwierząt choroby zakaźnej o fakcie tym powinien być poinformowany bezzwłocznie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniewice.
§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.