Łódzk.05.292.2757
UCHWAŁA Nr 167/05
RADY GMINY DALIKÓW
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 26 września 2005 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Poddębicach i zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Łodzi, Rada Gminy Dalików uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Dalików obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie okresowo.
§ 3. 1. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd przebywało.
2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez Urząd Gminy w Dalikowie, że zwierzę pozostaje bez opieki.
§ 4. 1. Wójt Gminy Dalików, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia akcji wyłapywania zwierząt, o których mowa w §1, zawiadamia mieszkańców podając do publicznej wiadomości, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) termin wyłapywania;
2) terytorium zasięgu akcji;
3) podmiot wykonujący wyłapywanie;
4) adres schroniska, hotelu dla zwierząt lub gospodarstwa rolnego, w którym umieszczone będą wyłapane zwierzęta.
2. W pojedynczych lub szczególnych przypadkach (np: agresywność, podejrzenie o chorobę zakaźną), zwierzęta bezdomne mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie Wójta Gminy Dalików.
§ 5. 1. Wyłapywanie z terenu Gminy Dalików bezdomnych zwierząt może wykonywać podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, z którym zostanie zawarta umowa.
2. Podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz do stosowania urządzeń i środków nie powodujących zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadających im cierpienia.
3. Podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie jest zobowiązany do przeprowadzenia akcji w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego.
4. W czasie akcji wyłapywania i transportowania zwierząt podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie i umieszczenie zwierząt w schronisku, hotelu dla zwierząt lub gospodarstwie rolnym, zapewni humanitarne ich traktowanie, a w miarę potrzeb opiekę weterynaryjną.
§ 6. 1. Właścicielom zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt, które zostały w czasie akcji wyłapane i umieszczone w schronisku, hotelu dla zwierząt lub gospodarstwie rolnym, w terminie 7 dni.
2. Właściciel odzyskuje swe zwierzę po uiszczeniu kosztów związanych z jego wyłapaniem i utrzymaniem w schronisku, hotelu dla zwierząt lub gospodarstwie rolnym.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dalików.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dalikowie oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.