Łódzk.03.120.1215
UCHWAŁA Nr VI/42/03
RADY GMINY DĄBROWICE
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowice.
(Łódź, dnia 13 maja 2003 r.)
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78) i art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy Dąbrowice uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowice, zawarte w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

ZAŁĄCZNIK
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DĄBROWICE
Rozdział I
Definicje
§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78);
2) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
3) odpadach komunalnych drobnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w związku z bytowaniem człowieka takie jak: resztki spożywcze, odpady z papieru, opakowania towarów codziennego użytku, resztki poopałowe (popiół), uszkodzone naczynia, tekstylia, puszki i temu podobne odpady zbierane do typowych pojemników;
4) odpadach komunalnych dużych - należy przez to rozumieć odpady, które nawet po rozdrobnieniu nie mogą być swobodnie umieszczane w typowych pojemnikach ze względu na swoje rozmiary lub masę np. stare meble, wózki dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego, deski, materace, gruz itp.;
5) surowcach wtórnych - należy przez to rozumieć części wyselekcjonowane z odpadów komunalnych nadające się do gospodarczego wykorzystania materiałowego lub surowcowego, a w szczególności papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale;
6) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
7) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
8) jednostkach wywozowych - należy przez to rozumieć przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na usuwaniu odpadów komunalnych;
9) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające na terenach zieleni i obszarach zajętych przez uprawy roślinne. Należą do nich trawa, liście, gałęzie, chwasty itp.;
10) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
11) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
12) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych.

Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Na właścicieli nieruchomości nakłada się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Selektywną zbiórkę odpadów przeprowadza się zgodnie z zasadami obowiązującymi w jednostkach wywozowych.
§ 3. 1. Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.
2. Z obowiązku wymienionego w ust. 1 zwalnia się właścicieli niezabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na usuwanie odpadów komunalnych z jednostką wywozową.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez jednostki wywozowe.
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przedstawić do wglądu właściwym służbom kontrolnym oraz osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Dąbrowice aktualną umowę z jednostką wywozową na wykonywanie usług i dowody płacenia za te usługi.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników i umieszczenia ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części elewacji.
§ 6. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządcy drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych (kosze przyuliczne) i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) pozbycie się nadmiaru błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.
§ 7. Wywóz gruzu z rozbiórki lub remontu obiektu oraz gruntu z wykopów należy do obowiązków wykonującego roboty.
§ 8. Zabrania się spalania odpadów komunalnych poza instalacjami lub urządzeniami, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628).

Rozdział III
Zasady zbierania i wywozu odpadów komunalnych
§ 9. Właściciele nieruchomości mogą gromadzić odpady drobne wyłącznie w workach, pojemnikach lub kontenerach na ten cel przeznaczonych. Termin wywozu należy uzgodnić z jednostką wywozową.
§ 10. 1. Pojemniki i kontenery mogą stanowić własność:
1) jednostki wywozowej i być dzierżawione przez właściciela nieruchomości;
2) właściciela nieruchomości.
2. Pojemniki na odpady służą wyłącznie do gromadzenia tego typu odpadów.
3. Niedozwolone jest wrzucanie do tych pojemników śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących wybuchowych oraz odpadów przemysłowych, medycznych i środków ochrony roślin.
§ 11. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym.
2. W razie potrzeby właściciel nieruchomości zapewnia dezynfekcję pojemników w miejscach do tego przeznaczonych.
§ 12. 1. Odbiór odpadów drobnych odbywa
się z częstotliwością ustaloną przez właściciela nieruchomości z jednostką wywozową.
2. Częstotliwość, o której mowa w ust. 1, powinna być ustalona tak, aby nie dopuszczać do przepełnienia pojemników.
§ 13. Zabrania się składowania odpadów komunalnych z lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych i mieszkalnych w koszach przyulicznych.
II. Odpady duże (wielkogabarytowe)
§ 14. Odbiór odpadów dużych odbywa się po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do jednostki wywozowej zlecenia na wywóz tych odpadów.
§ 15. 1. Niedozwolone jest składowanie odpadów dużych przy pojemnikach na odpady drobne.
2. W przypadku wytwarzania dużej ilości odpadów, o których mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany gromadzić je w specjalnie wydzielonym miejscu.
III. Odpady roślinne
§ 16. 1. Odpady roślinne podlegają kompostowaniu; drewno może być wykorzystywane w celach opałowych.
2. Kompostowanie odpadów roślinnych nie może stwarzać uciążliwości w zakresie przykrych zapachów. Muszą być zachowane odpowiednie warunki sanitarne dla procesu fermentacyjnego.
3. Zabrania się spalania odpadów roślinnych na powierzchni ziemi.

Rozdział IV
Lokalizacja i dostęp do pojemników na odpady
§ 17. 1. Pojemniki na odpady drobne winny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla mieszkańców jak i pracowników jednostki wywozowej i nie mogą być przyczyną nadmiernych utrudnień i niedogodności dla sąsiadów i użytkowników dróg i ulic.
2. Pojemniki należy ustawić w miarę możliwości w granicach posesji w miejscu trwale oznaczonym, na twardej, równej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych nawarstwień - zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.
§ 18. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp do pojemników w terminach ustalonych z tą jednostką.
§ 19. Miejsce ustawienia pojemników, dróg dojścia i miejsca wystawienia pojemników do wywozu oraz warunki techniczne tych miejsc podlegają uzgodnieniu z jednostką wywozową.
§ 20. Za utrzymanie czystości miejsc wystawienia i opróżniania pojemników odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.
§ 21. Zabrania się parkowania pojazdów w sposób utrudniający dostęp do pojemników na odpady.

Rozdział V
Zasady gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych
§ 22. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
§ 23. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić systematyczne opróżnianie zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych i nie dopuszczać do ich przepełniania się i wylewania na powierzchnię gruntu.
§ 24. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowę z jednostką wywozową na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych. Przepis § 4 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 25. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 26. 1. W miejscach służących do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy a ponadto psy ras średnich i dużych powinny mieć założony kaganiec. Do obroży psa należy przyczepić znaczek identyfikacyjny (identyfikator) - wydany przez Urząd Gminy w Dąbrowicach lub inny Urząd Gminy.
2. Do właściciela należy stały nadzór nad psem.
3. Zwolnienie psa od stałego nadzoru jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy pies jest uwiązany lub znajduje się na terenie należycie ogrodzonym uniemożliwiającym jego opuszczenie. Teren zajmowany przez psa powinien być oznaczony tabliczka informacyjną.
4. Właściciel psa zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Dąbrowicach wniosek o jego zarejestrowanie w terminie miesiąca od dnia nabycia psa.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać:
1) dane dotyczące właściciela psa - imię i nazwisko oraz adres;
2) dane dotyczące psa - imię, rasa, płeć, maść, data urodzenia, data ostatniego szczepienia przeciw wściekliźnie.
6. Osoba prowadząca rejestr psów wpisuje do niego dane zawarte we wniosku oraz numer znaczka identyfikacyjnego (identyfikatora), który wydaje właścicielowi psa jako potwierdzenie dokonanej rejestracji.
7. Postępowanie związane z rejestracją psa jest bezpłatne.
8. W razie sprzedaży, zaginięcia lub padnięcia psa, jego właściciel zobowiązany jest zawiadomić o tym Urząd Gminy oraz zwrócić w miarę możliwości identyfikator psa.
§ 27. Usuwanie ekskrementów zwierząt domowych z terenów służących do użytku publicznego jest obowiązkiem ich właścicieli.
§ 28. Zabrania się wyprowadzania psów i kotów na tereny ogólnie dostępnych placów zabaw dla dzieci.
§ 29. 1. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek poddawania ich obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie mają obowiązek zawiadomić natychmiast służby sanitarne o pojawieniu się u zwierząt objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną, która może być przenoszona na ludzi.

Rozdział VII
Wyłapywanie bezdomnych psów
§ 30. Na terenie gminy Dąbrowice wprowadza się obowiązek stałego wyłapywania bezdomnych psów w celu ochrony przed nimi zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania.
§ 31. 1. Decyzję o zachodzącej potrzebie i czasookresie wyłapywania bezdomnych psów
podejmuje wójt gminy.
2. Wójt gminy poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania psów:
a) termin ich wyłapywania,
b) granice terenu, na którym będą wyłapywane,
c) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczanie zwierząt po wyłapaniu,
d) podmiot wykonujący wyłapywanie.
3. Wójt gminy zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt i ich przewozu do schroniska oraz ze schroniskiem dla zwierząt upoważnionym do ich wyłapywania.
§ 32. 1. Wyłapane zwierzęta winny zostać niezwłocznie przekazane, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu zwierząt do schroniska dla zwierząt.
2. Przewiezione do schroniska wyłapane psy podlegają niezbędnym szczepieniom ochronnym oraz przebadaniu przez lekarza weterynarii.
3. Właścicielowi, zgłaszającemu się do schroniska po psa wyłapanego podczas prowadzonej akcji zwierzę może być wydane po udowodnieniu, iż zgłaszający się jest właścicielem psa oraz po opłaceniu kosztów związanych z jego wyłapaniem i utrzymaniem w schronisku. W przypadku ustalenia właściciela psa wyłapanego oraz odtransportowanego do schroniska wszystkie koszty z tym związane ponosi właściciel psa. W przypadku odmowy wójt występuje na drogę sądową przeciwko właścicielowi psa.

Rozdział VIII
Deratyzacja
§ 33. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne wójt gminy określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi termin jej przeprowadzenia.
Rozdział IX
Przepisy karne
§ 34. W przypadku niezastosowania się do postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niniejszego Regulaminu, stosuje się sankcje karne określone w powołanej wcześniej ustawie.