UCHWAŁA Nr VI/42/2007
RADY GMINY W CZASTARACH
z dnia 25 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Czastary oraz sposobie rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 21 lipca 2007 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830); w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu, oraz Łódzkiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Łodzi ul. Piotrkowska 117, Rada Gminy w Czastarach uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się obowiązek stałego wyłapywania zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Czastary.
§ 2. 1. Za zwierzęta bezdomne w rozumieniu uchwały uważa się zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd pozostawały.
2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta, a w szczególności psy i koty, będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu, iż zwierzę pozostaje bez opieki, swobodnie przemieszcza się, stwarzając zagrożenie dla porządku publicznego.
3. Wyłapywanie odbywać się będzie sukcesywnie w miarę zaistniałych potrzeb i w koniecznych przypadkach.
§ 3. 1. Wójt Gminy co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt, o których mowa w § 1, zawiadamia mieszkańców podając do publicznej wiadomości informację zawierającą:
1) termin rozpoczęcia wyłapywania, granice terenu, na którym będą wyłapywane;
2) podmiot wykonujący wyłapywanie;
3) adres schroniska, w którym umieszcza się zwierzęta po wyłapaniu.
2. Informacja, o którym mowa w ust. 1 podana będzie w formie obwieszczenia bądź informacji na tablicach ogłoszeń oraz w inny, zwyczajowo przyjęty na danym terenie sposób.
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzać będzie Fundacja "ZWIERZYNIEC" prowadząca Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Wieluniu; siedziba fundacji: Wieluń; ul. 18-stycznia 131. Wyłapywane zwierzęta umieszczone zostaną w ww. schronisku.
§ 5. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie zlecane wyłącznie podmiotowi zawodowo trudniącemu się tą działalnością i spełniającemu wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. Podmiot zapewni, że stosowane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani też nie zadają cierpienia. W przypadku ewentualnego użycia środków farmakologicznych przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt zapewniony będzie nadzór lekarza weterynarii.
3. Podmiot wyłapujący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie akcji wyłapywania w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. Podmiot wyłapujący zostanie zobowiązany do wykonywania i przekazania dokumentacji fotograficznej wyłapywanych zwierząt, celem umożliwienia ich późniejszej identyfikacji w schronisku i dokonania czynności sprawdzających o dalszym postępowaniu z wyłapanymi zwierzętami. Zwierzęta odłapywane (psy) winny być w sposób szczegółowy oznakowane (opisane szczegółowo, dokumentacja fotograficzna, czopowanie itp.), co ma zapobiegać ewentualnym nierzetelnościom i w konsekwencji porzucaniu zwierząt, a niesprawowaniu nad nimi opieki przez podmiot prowadzący wyłapywanie.
5. Podmiot prowadzący wyłapywanie bezdomnych zwierząt zostanie zobowiązany do wyrażenia zgody na wykonywanie czynności sprawdzających przez przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
6. Przewożenie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie w sposób minimalizujący stres zwierząt, środkami transportu drogowego dopuszczonymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
§ 6. W czasie akcji wyłapywania i transportowania zwierząt podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie i umieszczenie zwierząt w schronisku zapewni humanitarne ich traktowanie, a w miarę potrzeby opiekę weterynaryjną.
§ 7. Właścicielom zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt przebywających w schronisku, jeżeli wskutek ucieczki bądź zabłąkania się zostały one objęte akcją wyłapywania. Właściciele zwierząt mają możliwość odzyskania zwierząt w terminie do 14 dni.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.