Łódzk.03.48.450
UCHWAŁA Nr V/20/2003
RADY GMINY BURZENIN
z dnia 17 stycznia 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.
(Łódź, dnia 11 marca 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2002 r.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy Burzenin uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie gminy wprowadza się obowiązek okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania, jak również ochrony przed nimi.
§ 2. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt może zajmować się podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonywania usług z zapewnieniem warunków określonych w przepisach, posiadający zezwolenie wójta gminy na prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami, z którym zostanie zawarta odpowiednia umowa.
§ 3. Nadzór lekarsko - weterynaryjny będzie pełnił lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu.
§ 4. 1. Zwierzęta wyłapane na terenie gminy będą bezzwłocznie umieszczane w schronisku, z którym będzie zawarta odpowiednia umowa z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną i należy je poddać niezwłocznej obserwacji lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku mogą być odbierane za stosowną opłatą.
§ 5. Przewożenie bezdomnych zwierząt winno odbywać się w sposób humanitarny niepowodujący stresu zwierząt.
§ 6. Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adresie schroniska, będzie podawana do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie ogłoszeń w sołectwach na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Burzeninie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.