Łódzk.04.142.1298
UCHWAŁA Nr XIV/70/04
RADY GMINY BUDZISZEWICE
z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.
(Łódź, dnia 26 maja 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim oraz zasięgnięciu opinii Tomaszowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Główny w Tomaszowie Mazowieckim, Rada Gminy Budziszewice uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Budziszewice przeprowadzane będzie okresowo stosownie do potrzeb.
§ 2. Zwierzęta, o których mowa w § 1 będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez upoważnione osoby, iż zwierzę pozostaje bez opieki, swobodnie przemieszcza się, nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub dotychczasowego opiekuna.
§ 3. 1. Wyłapywanie powierzone zostanie, w drodze umowy podmiotowi do tego upoważnionemu i dysponującemu odpowiednimi środkami do wykonywania usługi w sposób i z zapewnieniem warunków określonych w przepisach prawa, a w szczególności w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt.
2. Podmiot w czasie wyłapywania zwierząt zapewni w razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjną.
§ 4. 1. Miejscem umieszczenia bezdomnych zwierząt będzie schronisko, z którym zostanie zawarta umowa i które zapewni humanitarne traktowanie zwierząt i warunki pobytu, zgodnie z przepisami prawa.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą podlegały obowiązującym tam zasadom postępowania ze zwierzętami, w tym regulującym kwestie adopcji.
§ 5. 1. Informacja o terminie i obszarze wyłapywania zwierząt oraz podmiocie wykonującym wyłapywanie i adresie schroniska będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie ogłoszeń w sołectwach co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt, z zastrzeżeniem ust. 2
2. W przypadkach pojedynczych lub szczególnych (np. agresywność, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną) zwierzęta bezdomne mogą być wyłapywane doraźnie bez podawania informacji do publicznej wiadomości.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.