Łódzk.01.138.1607
UCHWAŁA NR XXI/168/2001
RADY GMINY BUCZEK
z dnia 25 kwietnia 2001 roku
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.
(Łódź, dnia 21 lipca 2001 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy Buczek uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie gminy Buczek przeprowadzane będzie okresowo i w zależności od potrzeb.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może wykonywać podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonania usługi z zapewnieniem warunków określonych w przepisach szczególnych, posiadający zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, z którym zostanie zawarta odpowiednia umowa.
§ 3. Nadzór lekarsko - weterynaryjny nad wyłapywaniem zwierząt bezdomnych zapewni Punkt Weterynaryjny w Buczku.
§ 4. Zwierzęta wyłapane na terenie gminy będą bezzwłocznie umieszczone w schronisku, z którym będzie zawarta odpowiednia umowa, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną i wymagają bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy zwierząt dysponującej możliwościami przeprowadzenia obserwacji.
§ 5. Zwierzęta, które nie zostaną odebrane ze schroniska przez właścicieli w ciągu 14 dni stają się własnością schroniska i mogą być poddane sterylizacji i kastarcji.
§ 6. 1. Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adresie schroniska, w którym zwierzęta zostaną umieszczone będą podawane do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie ogłoszeń w sołectwach na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. W przypadkach pojedynczych lub szczególnych ( np. agresywność, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną ) zwierzęta bezdomne, wałęsające się mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie Urzędu Gminy, bez podawania informacji do publicznej wiadomości.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.