Łódzk.05.292.2755
UCHWAŁA Nr XXV/168/2005
RADY GMINY W BRZEŹNIU
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzeźnio.
(Łódź, dnia 26 września 2005 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; zmiany: z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289), §2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), oraz art. 3 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 1302, poz. 622; zmiany: z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 60, poz. 369; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 7, poz. 78; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sieradzu oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Łodzi, Rada Gminy w Brzeźniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób zamieszkujących na terenie gminy - w związku z zagrożeniem wynikającym ze strony bezdomnych zwierząt - ustala się zasady wyłapywania i umieszczania w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
2. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie można ustalić ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy ma charakter okresowy.
§ 2. Na 21 dni przed planowanym przeprowadzeniem akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, Wójt poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń informacji dotyczących:
1) terminu wyłapywania;
2) granic terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta;
3) adresu schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu;
4) nazwy podmiotu wykonującego wyłapywanie.
§ 3. 1. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało wyłapane, przed umieszczeniem zwierzęcia w schronisku, właściciel lub opiekun zwierzęcia ponosi koszty wyłapania i opieki nad zwierzęciem w wysokości wydatków poniesionych przez gminę.
2. Zwierzęta umieszczone w schronisku w wyniku ich wyłapania, będą zwracane właścicielowi lub opiekunowi po wykazaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia oraz uregulowania wydatków poniesionych przez gminę z tytułu wyłapania i czasowego pobytu wyłapanego zwierzęcia w schronisku.
3. W przypadku nie zgłoszenia się lub niemożliwości ustalenia właściciela lub opiekuna wyłapanego zwierzęcia, zwierzę może być wydane osobie chętnej do jego nabycia, po przebytym okresie kwarantanny.
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na podstawie umowy, wykonywał będzie podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie wstrzymane w przypadku wystąpienia wścieklizny na terenie gminy do czasu jej wygaszenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnio.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.