Łódzk.06.53.480
UCHWAŁA Nr XXIX/230/05
RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Brzeziny.
(Łódź, dnia 22 lutego 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959) i § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łodzi oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce oddz. w Łodzi, Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Brzeziny obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. Wyłapywaniem objęte zostaną zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie można ustalić ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 2. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzeziny przeprowadzane będzie okresowo i doraźnie w przypadkach szczególnych, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców i porządek publiczny.
2. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez Urząd Gminy Brzeziny, że faktycznie pozostają bez opieki i nie ma możliwości ustalenia dotychczasowego ich właściciela.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może prowadzić podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonywania usług, przy zapewnieniu warunków określonych w przepisach, posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami, z którym zostanie podpisana stosowna umowa.
§ 4. Nadzór lekarsko - weterynaryjny będzie pełnił lekarz weterynarii posiadający prawo do wykonywania zawodu, który w razie potrzeby zapewni niezbędną pomoc lekarsko - weterynaryjną.
§ 5. 1. Zwierzęta wyłapywane na terenie Gminy Brzeziny będą niezwłocznie umieszczane w schronisku lub hotelu dla zwierząt, z którym będzie zawarta umowa, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub których zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną i wymagają umieszczenia w lecznicy dla zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji i kwarantanny. Adres lecznicy zostanie podany do publicznej wiadomości.
2. W razie ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało odłapane i umieszczone w schronisku lub hotelu dla zwierząt w okolicznościach zawinionych przez właściciela, koszty wyłapania i opieki nad zwierzęciem w wysokości wydatków poniesionych przez Gminę Brzeziny, pokrywa właściciel
3. W przypadku niemożności ustalenia bądź nie zgłaszania się właścicieli, zwierzęta umieszczone w schronisku lub hotelu mogą być adoptowane przez osoby chętne podjęcia się obowiązku opieki na zasadach określonych w regulaminie schroniska lub hotelu.
§ 6. 1. Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonującym okresowe wyłapywanie oraz adres schroniska lub hotelu dla zwierząt będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na danym terenie na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania z zastrzeżeniem ust. 3.
2. O akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt powinien być każdorazowo poinformowany Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddz. w Łodzi.
3. W przypadkach szczególnych (np. zwierzęta potrącone w wypadkach drogowych, ras agresywnych, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców lub wzbudzających podejrzenie o chorobę zakaźną) zwierzęta bezdomne, mogą być wyłapywane na zlecenie Wójta Gminy Brzeziny bez podania informacji do wiadomości publicznej. W przypadku podejrzenia u wyłapywanych zwierząt choroby zakaźnej o fakcie tym powinien być poinformowany niezwłocznie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.
§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.