Łódzk.03.285.2480
UCHWAŁA Nr XI/53/03
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami.
(Łódź, dnia 15 października 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r. Nr 106, poz. 66 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 135, poz. 114) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Brzeziny przeprowadzane będzie okresowo i w zależności od potrzeb.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może wykonywać przedsiębiorca prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonywania usług z zapewnieniem warunków określonych w przepisach a w szczególności w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt (Dz.U. Nr 86, poz. 552), z którym zostanie zawarta odpowiednia umowa.
§ 3. Przedsiębiorca przy wykonywaniu usługi, o której mowa w § 1 zapewni w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną.
§ 4. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną bezzwłocznie umieszczone w schronisku.
§ 5. Zwierzęta, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną, przed umieszczeniem w schronisku zostaną przewiezione do lecznicy dla zwierząt celem przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji.
§ 6. Zwierzęta umieszczone w schronisku mogą być oddawane do adopcji na zasadach określonych w regulaminie schroniska.
§ 7. 1. Informacja o terminie i obszarze wyłapywania zwierząt oraz podmiocie wykonującym wyłapywanie i adresie schroniska będzie podawana do publicznej wiadomości w Brzezińskim Informatorze Samorządowym na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadkach pojedynczych lub szczególnych (np. agresywność, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną) zwierzęta bezdomne mogą być wyłapywane doraźnie bez podawania informacji do publicznej wiadomości.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i w prasie lokalnej - Brzezińskim Informatorze Samorządowym.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.