Łódzk.06.144.1151
UCHWAŁA Nr XXVIII/82/06
RADY GMINY BOLIMÓW
z dnia 11 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 6 maja 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Łódzkiego Towarzystwa Opieki na Zwierzętami, Rada Gminy Bolimów uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Bolimów obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowania, jak również w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub podejrzenia choroby zakaźnej.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie okresowo w zależności od potrzeb.
§ 3. Potrzebę przeprowadzenia akcji wyłapywania zwierząt stwierdza Wójt Gminy Bolimów w oparciu o ustalenia własne oraz na podstawie informacji uzyskanej od mieszkańców gminy, informując na piśmie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach o każdym przypadku podejrzenia u wyłapanych zwierząt choroby zakaźnej lub wystąpienia jej objawów.
§ 4. Wyłapywania bezdomnych zwierząt dokonywać będzie przedsiębiorca prowadzący działalność w tym zakresie, mający zawartą umowę na świadczenie przedmiotowych usług na terenie Gminy Bolimów, z zachowaniem warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, zm. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i z 2005 r. Nr 33, poz. 289) oraz z przestrzeganiem zasad i warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753).
§ 5. Wyłapane z terenu Gminy Bolimów zwierzęta będą niezwłocznie umieszczane w schronisku lub hotelu dla zwierząt, z którym będzie zawarta umowa, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną i wymagają umieszczenia w lecznicy dla zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji. Adres lecznicy zostanie podany do publicznej wiadomości.
§ 6. Właściciele zwierząt mają możliwość odbioru swoich zwierząt przebywających w schronisku lub hotelu, jeżeli wskutek ucieczki lub zabłąkania się zostały one objęte akcją wyłapywania. Odbiór zwierząt ze schroniska lub hotelu może nastąpić na zasadach określonych w regulaminie schroniska lub hotelu.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolimów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.