Łódzk.03.97.926
UCHWAŁA Nr IV/24/2003
RADY GMINY BIELAWY
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.
(Łódź, dnia 19 kwietnia 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806), art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 60, poz. 369, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy Bielawy uchwala, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Bielawy przeprowadzane będzie okresowo i w zależności od potrzeb.
§ 2. 1. Informacja o terminie, granicach terenu, w którym będą wyłapywane zwierzęta i podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adresie schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu, będzie podana do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie ogłoszeń w sołectwach na 21 przed planowanym terminem wyłapania zwierząt oraz przekazana w formie pisemnej Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii i Łowickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt lub innej organizacji, której celem działań jest ochrona zwierząt z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadkach szczególnych (np. agresywność, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną) zwierzęta bezdomne, wałęsające się mogą być wyłapane doraźnie na zlecenie urzędu bez podania informacji do publicznej wiadomości.
W razie zaistnienia podejrzenia o chorobie zakaźnej, o wyłapywaniu zwierząt należy bezzwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może wykonać podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonania tego rodzaju usług z zachowaniem warunków określonych w przepisach, z którym zostanie zawarta przez Urząd Gminy odpowiednia umowa.
§ 4. Nadzór lekarsko - weterynaryjny nad wyłapywaniem zwierząt bezdomnych będzie pełnił lekarz weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu, który w razie potrzeby zapewni im niezbędną pomoc lekarsko - weterynaryjną.
§ 5. Zwierzęta wyłapane na terenie gminy będą niezwłocznie umieszczone w schronisku, z którym będzie zawarta odpowiednia umowa, z wyjątkiem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną i wymagają bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy zwierząt, dysponującej możliwościami przeprowadzenia obserwacji. Adres lecznicy zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielawy.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.