Łódzk.06.134.1045
2006.05.07 zm. Łódzk.06.134.1046 § 1
UCHWAŁA Nr XXIV/130/2005
RADY GMINY W BIAŁACZOWIE
z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 22 kwietnia 2006 r.)
Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 158, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, zm. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy w Białaczowie uchwala, co następuje:
§ 1. (1) Wprowadza się na terenie gminy Białaczów obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt, przy czym obowiązek ma charakter stały.
§ 2. Decyzję o czasie i zachodzącej potrzebie wyłapywania bezdomnych zwierząt podejmować będzie Wójt Gminy Białaczów.
§ 3. (2) Organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo prowadzonej akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt będzie Wójt Gminy, a wyłapywanie prowadzić będzie Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego w Łodzi z którymi jest podpisana umowa.
§ 4. Sposób prowadzenia akcji oraz dalsze postępowanie z wyłapywanymi zwierzętami określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. (3) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
ZAŁĄCZNIK  
W celu zapewnienia opieki i odpowiednich warunków bytowania bezdomnych zwierząt oraz w celu zapobiegania zagrożeniom dla ludności i środowiska ze strony tych zwierząt podjęte zostaną czynności związane z przeprowadzeniem akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.
1. W akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt użyte mogą być takie środki techniczne, które nie będą powodować bólu u wyłapywanych zwierząt. Do środków tych zalicza się: pistolet palmera, aplikator z przystawką CO2, poskramiacz, specjalna obroża i smycz, odpowiedni środek transportu.
2. Zabrania się stosowania pętli zaciskających szyję zwierzęcia.
3. Wyłapywane zwierzęta winny zostać niezwłocznie przekazane do schroniska dla zwierząt bezdomnych, z którym podpisana jest umowa, lub w przypadkach koniecznych do lekarza weterynarii wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie celem obserwacji a po okresie obserwacji przekazane do Schroniska.
4. Wyłapane zwierzęta w zależności od gatunku należy przewozić do schroniska oddzielnie.
5. Przewożenie bezdomnych zwierząt powinno odbywać się w sposób humanitarny nie powodujący stresu i bólu u zwierząt.
6. Przewiezione do schroniska zwierzęta po przebadaniu przez lekarza weterynarii podlegają niezbędnym szczepieniom ochronnym.
7. Właścicielowi zgłaszającemu się do schroniska po psa lub kota wyłapanego podczas prowadzonej akcji, zwierzę może być wydane po udokumentowaniu, iż zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia oraz po opłaceniu zryczałtowanych kosztów utrzymania zwierzęcia w schronisku i za przeprowadzone szczepienia.
8. Dokumentami, o których mowa w punkcie 7 mogą być: pokwitowanie wpłaty podatku od posiadania psa, zaświadczenie o jego rejestracji, książeczka zdrowia zwierzęcia, zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie przez uprawnionego do prowadzenia szczepień lekarza weterynarii.
9. Wójt Gminy poda do publicznej wiadomości co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych. Termin ich wyłapywania, obszar na którym będą wyłapywane oraz adres schroniska, w którym będą umieszczane zwierzęta po wyłapaniu oraz podmiot wykonujący wyłapywanie.