Łódzk.03.99.963
UCHWAŁA Nr VIII/56/03
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Bełchatowa oraz o dalszym postępowaniu z nimi.
(Łódź, dnia 23 kwietnia 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 724, z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt w Bełchatowie oraz uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:
§ 1. Bezdomne zwierzęta na terenie gminy miasto Bełchatów podlegają stałemu wyłapywaniu.
§ 2. Dalsze postępowanie z wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

ZAŁĄCZNIK
REGULAMIN
w sprawie dalszego postępowania z wyłapanymi bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy miasto Bełchatów
§ 1. Wyłapywaniu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
§ 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób stały na zasadach interwencyjnego odławiania pojedynczych sztuk i okresowo w postaci akcji dotyczącej całego obszaru lub części obszaru miasta.
§ 3. 1. Potrzebę przeprowadzenia interwencyjnego wyłapywania bezdomnego zwierzęcia stwierdza Straż Miejska lub inne upoważnione osoby, w oparciu o własne ustalenia oraz na podstawie potwierdzonej przez zarządców budynków lub mieszkańców informacji, iż zwierzę pozostaje bez opieki, swobodnie przemieszcza się, stwarzając zagrożenie dla porządku publicznego.
2. Decyzję o wyłapywaniu podejmuje z upoważnienia Prezydenta Miasta Bełchatowa dyrektor Wydziału Inwestycji i Inżynierii lub komendant Straży Miejskiej.
§ 4. 1. W przypadku stwierdzenia występowania na terenie gminy większej ilości bezdomnych zwierząt zagrażających porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu obywateli Prezydent Miasta Bełchatowa może zarządzić akcję okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt.
2. Prezydent Miasta Bełchatowa co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem okresowego wyłapywania zwierząt, o których mowa w ust. 1, zawiadamia mieszkańców, podając do publicznej wiadomości:
1) terytorium zasięgu akcji;
2) podmiot wykonujący wyłapywanie;
3) czas trwania akcji;
4) adres schroniska, w którym umieszczone zostaną zwierzęta po wyłapaniu.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 następuje przez publikację w prasie lokalnej, pisemną informację na tablicach ogłoszeń oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób na danym terenie.
4. Termin powiadamiania nie obowiązuje w przypadku stwierdzenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii podejrzenia chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, między innymi wścieklizny oraz w przypadku zwierząt zachowujących się w sposób agresywny.
§ 5. Przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności psów i kotów, może być przeprowadzone przez podmiot prowadzący schronisko lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
§ 6. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą przeznaczonego do odłowu specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawać im cierpienia.
§ 7. Środki transportowe do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.).
§ 8. Wyłapane zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty, podlegają przewiezieniu do schronisk dla zwierząt:
- prowadzonych przez podmioty na zlecenie gminy miasto Bełchatów,
- prowadzonych przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt lub inne podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie.
§ 9. 1. Wyłapane zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego.
2. Wyznaczenie gospodarstwa i dalsze postępowanie z wyłapanymi zwierzętami określone zostaną w komunikacie Prezydenta Miasta Bełchatowa.
§ 10. Po wyłapaniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:
- ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,
- umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę przez okres do 10 dni,
- oznakowaniu,
- niezbędnym szczepieniom profilaktycznym oraz innym zabiegom,
- uśpieniu w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.).
§ 11. 1. Właścicielom zapewnia się możliwość odzyskania swoich zwierząt przebywających w schronisku, jeżeli wskutek ucieczki bądź zabłąkania zostały objęte akcją wyłapywania w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia do schroniska. Po tym terminie zwierzę może zostać sprzedane.
2. Zwierzę zostanie wydane właścicielowi za zwrotem kosztów związanych z jego wyłapaniem i utrzymaniem w schronisku oraz po okazaniu dokumentów potwierdzających posiadanie zwierzęcia, w szczególności: pokwitowania aktualnej wpłaty podatku od posiadania psa, zaświadczenia o jego rejestracji lub książeczki zdrowia zwierzęcia.
3. W przypadku wszczęcia przez organa do tego upoważnione postępowania wyjaśniającego, dotyczącego zdarzenia z udziałem wyłapanego zwierzęcia, może ono zostać wydane po zakończeniu postępowania lub po uzyskaniu zgody jednostki prowadzącej postępowanie.