Łódzk.03.137.1354
UCHWAŁA Nr VI/37/2003
RADY GMINY BEŁCHATÓW
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania.
(Łódź, dnia 27 maja 2003 r.)
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami w 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz.U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724, z 1998 r. Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3, poz. 21, i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 135, poz. 1141) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po zasięgnięciu opinii upoważnionego przedstawiciela Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, w uzgodnieniu z lekarzem weterynarii Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Bełchatów obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie okresowo.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może wykonywać podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonywania usług, z zapewnieniem warunków określonych w przepisach, posiadający odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami, z którym zostanie zawarta umowa.
§ 4. Wyłapywane z terenu gminy Bełchatów zwierzęta będą bezzwłocznie umieszczane w schronisku dla zwierząt, z którym będzie podpisana umowa, z wyłączeniem zwierząt, które pokąsały ludzi lub ich zachowanie wskazuje na zarażenie wścieklizną i wymagają bezzwłocznego umieszczenia w lecznicy zwierząt.
§ 5. 1. Informacja o terminie, obszarze i podmiocie wykonującym wyłapywanie oraz adresie schroniska lub hotelu dla zwierząt będzie podana w sposób zwyczajowo przyjęty na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadkach pojedynczych lub szczególnych (np. agresywność, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, podejrzenie o chorobę zakaźną), zwierzęta bezdomne, wałęsające się mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie Urzędu Gminy Bełchatów bez podawania informacji do publicznej wiadomości.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.
§ 7. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.