Łódzk.06.43.380
UCHWAŁA Nr XXVI/182/2005
RADY GMINY BEDLNO
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Bedlno.
(Łódź, dnia 15 lutego 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kutnie oraz po zasięgnięciu opinii Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Bedlno obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzane będzie okresowo - w miarę zaistniałych potrzeb.
§ 3. Wyłapywaniem objęte zostaną zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
§ 4. 1. Wójt Gminy Bedlno, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia akcji wyłapywania zwierząt, o których mowa w § 3, zawiadamia mieszkańców podając do publicznej wiadomości:
1) termin ich wyłapywania;
2) granice terenu, na którym będą wyłapywane;
3) adres schroniska lub hotelu dla zwierząt, w którym umieszczone będą zwierzęta po wyłapywaniu;
4) podmiot wykonujący wyłapywanie.
2. W przypadkach szczególnych (np.: agresywność, podejrzenie o chorobę zakaźną) zwierzęta bezdomne mogą być wyłapywane na zlecenie Wójta Gminy Bedlno bez podania informacji do publicznej wiadomości. W przypadku podejrzenia u wyłapywanych zwierząt choroby zakaźnej o fakcie tym powinien być poinformowany bezzwłocznie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie.
§ 5. Wyłapywanie zwierząt może prowadzić podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i dysponujący odpowiednimi środkami do wykonywania usług, przy zapewnieniu warunków określonych w przepisach, posiadający zezwolenie udzielone przez Wójta Gminy Bedlno na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i podpisaną z gminą umowę.
§ 6. Wyłapywane zwierzęta będą umieszczane w schronisku lub hotelu dla zwierząt, z którym będzie zawarta umowa.
§ 7. Zwierzęta mogą być odbierane przez właścicieli po uregulowaniu przez nich kosztów związanych z wyłapaniem i utrzymaniem w schronisku lub hotelu dla zwierząt.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bedlnie.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.