Lubus.05.12.219
UCHWAŁA Nr XXVI/155/05
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Witnica
(Gorzów Wielkopolski, dnia 18 marca 2005 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 14, poz. 1591 ze zmianami), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, ze zmianami), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Gorzowie Wlkp. oraz po zaciągnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Gorzowie Wlkp.,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała zachowuje prawa zwierząt i nie narusza przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 ze zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 , poz. 1002, ze zmianami).
§ 2. 1. Wyłapywaniu, na terenie Gminy Witnica, podlegają bezdomne zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, oraz wałęsają się bez dozoru opiekuna i nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której wcześniej przebywały.
2. Przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami dokonywane jest każdorazowo na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica.
3. Burmistrz zarządza wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych, zwłaszcza psów i kotów po uprzednim stwierdzeniu przez Straż Miejską lub upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy, że bezdomne zwierzę lub zwierzęta wałęsają się po terenie Gminy Witnica, i że mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub porządku publicznego.
§ 3. 1. Zarządzenie o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi musi określać:
1) termin i czas prowadzenia wyłapywania,
2) granice terenu, na którym będzie prowadzone wyłapywanie,
3) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,
4) podmiot dokonujący wyłapywania,
5) informację o możliwości odebrania wyłapanego zwierzęcia przez właściciela w czasie trwania akcji wyłapywania,
6) określenie dalszego postępowania z wyłapanymi zwierzętami.
2. Zarządzenie, o którym mowa ust. 1 podawane jest do publicznej wiadomości na 21 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 4. 1. W przypadku, gdy u bezdomnego zwierzęcia podejrzewa się wściekliznę lub występują inne niepokojące objawy, a szczególnie zwierze to wykazuje agresję, pogryzie lub w inny sposób zaatakuje człowieka, następuje jego natychmiastowe odizolowanie.
2. Fakt pogryzienia lub jakiegokolwiek zranienia człowieka przez bezdomne zwierzę podlega niezwłocznie zgłoszeniu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp., który zarządza obserwację zwierzęcia i wyznacza do jej wykonania urzędowego lekarza weterynarii. Obserwacja i związane z nią niezbędne badania są wykonywane na koszt Budżetu Państwa.
§ 5. 1. Zlecenie wyłapywania odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1) wskazanie urządzeń, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta,
2) określenie środków do przewozu zwierząt,
3) uregulowania o sposobie udzielania, w razie potrzeby, pomocy weterynaryjnej,
4) wskazanie miejsca utrzymywania zwierząt przed wywiezieniem do schroniska,
5) wskazanie schroniska, w którym będą umieszczane zwierzęta po zakończeniu akcji wyłapywania,
6) sposób prowadzenia opieki weterynaryjnej,
7) sposób dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy gminą a podmiotem świadczącym usługę i przetrzymującym zwierzęta, w tym także rozliczeń w przypadku odebrania wyłapywanych zwierząt przez ich właścicieli.
§ 6. 1. Wyłapane bezdomne psy i koty podlegają przewiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt, które prowadzi podmiot dokonujący wyłapywania lub, z którym zawarł umowę na utrzymywanie wyłapanych przez siebie zwierząt.
2. Zwierzę w schronisku musi być utrzymywane przez 21 dni, w tym czasie właścicielowi przysługuje prawo ubieganie się o jego wydanie, po przedłożeniu dowodów potwierdzających prawo własności do danego zwierzęcia.
§ 7. Schronisko i środek transportu dla wyłapywania zwierząt muszą być zarejestrowane u właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii i mieć nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny, a środek transportu orzeczoną decyzję właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o przydatności do przewozu zwierząt.
§ 8. Podmiot, z którym zawierana jest umowa na wyłapywanie zwierząt, musi spełniać wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, ze zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. Nr 116, poz. 753).
§ 9. 1. Właściciel chcący odebrać swoje zwierzę od podmiotu dokonującego wyłapywania, w trakcie akcji wyłapywania, zobowiązany jest:
1) udokumentować fakt posiadania zwierzęcia, o wydanie którego zwraca się do podmiotu dokonującego wyłapywania,
2) zwrócić na rzecz tego podmiotu koszty związane przeprowadzeniem akcji wyłapywania.
2. Właściciel chcący odebrać swoje zwierzę ze schroniska, w którym zostało ono umieszczone po zakończeniu akcji wyłapywania, zobowiązany jest:
1) udokumentować fakt posiadania zwierzęcia, o wydanie którego zwraca się,
2) wpłacić na rzecz schroniska kwotę stanowiącą równowartość kosztów wyłapywania, transportu oraz utrzymania zwierzęcia umieszczonego w tym schronisku lub gospodarstwie.
§ 10. 1. Zwierzę, które nie zostanie odebrane przez swojego właściciela w terminie określonym w § 6 ust. 2 może być sprzedane.
2. Decyzję o sprzedaniu bezdomnych psów lub kotów podejmuje burmistrz, po uzyskaniu opinii lekarza weterynarii, że są zdrowe.
3. Przed sprzedażą psy należy obowiązkowo poddać szczepieniu przeciw wściekliźnie i uzyskać zaświadczenie o szczepieniu.
4. O dalszym postępowaniu ze zwierzętami chorymi decyduje lekarz weterynarii.
§ 11. 1. W przypadku ustalenia właściciela złapanego bezdomnego zwierzęcia, zwraca on poniesione przez gminę koszty:
1) wyłapania zwierzęcia,
2) transportu - od miejsca wyłapania do miejsca przetrzymywania zwierzęcia,
3) utrzymania zwierzęcia w schronisku, o których mowa w § 6.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 ponosi właściciel niezależnie od tego czy odbierze zwierzę z miejsca, w którym zostało umieszczone po złapaniu.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wpłacane są na rzecz Gminy Witnica, a do ich windykacji mają zastosowanie przepisy o egzekucji w administracji.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.