Lubus.03.81.1190
UCHWAŁA Nr IX/54/2003
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 15 września 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania
(Gorzów Wielkopolski, dnia 13 października 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami w 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, w 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717), art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002) oraz art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999r. Nr 66 poz. 752 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Powiatowym
Lekarzem Weterynarii w Międzyrzeczu oraz po zaopiniowaniu przez Inspektora Towarzystwa Opieki nad zwierzętami w Gorzowie Wlkp.,
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Trzciel będzie zarządzane każdorazowo przez Burmistrza Miasta i Gminy dla zachowania bezpieczeństwa publicznego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby i zlecana wyspecjalizowanej jednostce, a wyłapywane zwierzęta umieszczane będą niezwłocznie w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
2. Zarządzenie w sprawie wyłapywania będzie wydane każdorazowo w oparciu o szczegółowe warunki podane w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MSWiA w tej sprawie.
§ 3. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się za zarządzeniem Burmistrza, podanym każdorazowo do publicznej wiadomości z 21 - dniowym wyprzedzeniem, zawierającym w szczególności:
- termin, czas i teren objęty wyłapywaniem,
- nazwę jednostki dokonującej wyłapywanie,
- wskazane miejsca, gdzie w ciągu 30 min. po zakończeniu akcji wyłapywania właściciel będzie mógł odebrać swoje zwierzę,
- adres schroniska, do którego zostaną przewiezione wyłapane zwierzęta,
- termin, w którym właściciel będzie mógł odebrać zwierzę ze wskazanego schroniska.
2. Wykaz wyłapanych zwierząt będzie udostępniony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzcielu w ciągu 21 dni od akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 3. W przypadku podejrzenia wścieklizny u bezdomnych zwierząt a szczególnie u tych, które wykazują objawy agresji, bądź pogryzły człowieka, nastąpi ich natychmiastowe odłowienie i poddanie obserwacji weterynaryjnej w celu potwierdzenia bądź wykluczenia wścieklizny. Podczas akcji wyłapywania zwierzętom w razie potrzeby będzie zapewniona pomoc lekarsko - weterynaryjna. W przypadku konieczności eutanazji zwierzęcia, decyzję taką podejmuje lekarz weterynarii.
§ 4. 1. Właściciel odbierający swoje zwierzę po przeprowadzonej akcji wyłapywania zobowiązany jest wpłacić kwotę 20zł tytułem zwrotu częściowych kosztów przeprowadzonej akcji.
2. Właścicielowi zgłaszającemu się do schroniska po psa wyłapanego podczas prowadzenia akcji, zwierzę może być wydane po udowodnieniu, iż zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia oraz pod warunkiem uiszczenia kosztów utrzymania zwierzęcia w schronisku. Schronisko będzie wydawać wyłapane zwierzęta właścicielom w terminie 21 dni od zakończenia akcji ich wyłapywania.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzciel.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.