Lubus.04.37.643
UCHWAŁA Nr XVIII/134/04
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami
(Gorzów Wielkopolski, dnia 9 czerwca 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r., ze zm.) oraz art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z 2003r.), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sulęcinie oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Zielonej Górze
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Torzym będzie zarządzane każdorazowo w przypadku zaistnienia takiej potrzeby i zlecone wyspecjalizowanej i koncesjonowanej jednostce, a wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
§ 2. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się po wcześniejszym obwieszczeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Torzym, co najmniej 21 dni przed planowaną akcją wyłapywania, które będzie zawierało:
- okres trwania wyłapywania bezdomnych zwierząt,
- podmiot wykonujący wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
- adres schroniska dla zwierząt, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po ich wyłapaniu,
- teren jaki obejmuje akcja.
2. Przy wyłapywaniu bezdomnych zwierząt na indywidualne zgłoszenie, nie obowiązuje pkt 1 tego §.
§ 3. 1. Właścicielom wyłapanych zwierząt zapewnić należy możliwość ich odzyskania, jeżeli wskutek ucieczki bądź zabłąkania zostały one objęte akcją wyłapania.
2. Wydanie wyłapanych zwierząt nastąpi po zwrocie przez te osoby kosztów:
- złapania zwierzęcia,
- transportu od miejsca złapania do miejsca odbioru,
- przechowywania zwierzęcia w schronisku (jeżeli odbiór nastąpi w schronisku) w wysokości poniesionej przez Gminę,
- ewentualnego leczenia i szczepienia profilaktycznego zwierzęcia.
3. W przypadku nie odebrania przez właściciela w ciągu 3-ch tygodni zwierzę może być:
- oddane odpłatnie lub nieodpłatnie osobom, które zapewnią mu opiekę i utrzymanie,
- uśmiercone, w przypadku gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Rozdział 10).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Torzymiu Nr VI/40/03 z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.