UCHWAŁA Nr XV/119/07
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Szprotawa oraz zapewnienie tym zwierzętom dalszej opieki
(Gorzów Wielkopolski, dnia 15 listopada 2007 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przez pojęcie "zwierzęta bezdomne" rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Szprotawa będzie miało charakter stały i odbywać się będzie według podanych niżej zasad:
1. Decyzje o przeprowadzeniu akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt i jej terminie podejmuje Burmistrz Szprotawy w przypadku pojawienia się zwiększonej liczby bezdomnych zwierząt.
2. Przed przeprowadzeniem takiej akcji, co najmniej 21 dni przed planowanym jej terminem, zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy:
a) gatunek wyłapywanych zwierząt,
b) termin akcji,
c) teren, na którym odbędzie się wyłapywanie zwierząt,
d) adres schroniska, w którym zostaną umieszczone zwierzęta,
e) nazwę podmiotu, któremu zostało zlecone przeprowadzenie akcji.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt nastąpi także interwencyjnie po uzyskaniu przez Urząd Miejski w Szprotawie informacji o pojawieniu się takiego zwierzęcia na terenie gminy.
§ 4. Burmistrz Szprotawy zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania bezdomnych zwierząt, ich transport oraz umieszczanie w schronisku, z podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą lub uprawnioną instytucją spełniającą wymagania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz przepisów wykonawczych.
§ 5. Wyłapane bezdomne zwierzęta będą umieszczane w schronisku lub przytulisku dla bezdomnych zwierząt.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.