Lubus.02.83.1086
UCHWAŁA Nr XLII/496/02
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania
(Gorzów Wielkopolski, dnia 12 września 2002 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 ze zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Świebodzinie i po zaopiniowaniu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Zielonej Górze,
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Co najmniej dwa razy w ciągu roku Gmina Świebodzin przystępuje do zorganizowania akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, które przebywają w miejscu publicznym bez opieki właściciela.
2. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będzie zajmował się wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot.
§ 2. Wyłapywanie bezpańskich zwierząt będzie przebiegało zgodnie z informacją Zarządu Miejskiego, podaną do publicznej wiadomości z 21 - dniowym wyprzedzeniem, zawierającą w szczególności:
- termin oraz teren objęty akcją wyłapywania bezpańskich zwierząt,
- nazwę podmiotu wyłapującego w/w zwierzęta,
- wskazanie lokalizacji miejsca, gdzie w ciągu 30 minut po zakończeniu akcji właściciel po dopełnieniu obowiązku określonego w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, będzie mógł odebrać swoje zwierzę,
- adres schroniska gdzie zostaną przewiezione i będą przechowywane wyłapane zwierzęta.
§ 3. W przypadku ustalenia właściciela złapanego psa ponosi on koszty:
1) złapania psa,
2) transportu - od miejsca złapania do miejsca odbioru złapanego psa,
3) przechowywania zwierzęcia w schronisku (jeżeli odbiór nastąpi w schronisku) w wysokości poniesionej przez Gminę.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej i przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie oraz na terenie Gminy Świebodzin.