Lubus.03.74.1111
UCHWAŁA Nr X/66/2003
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 17 września 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Sulęcin
(Gorzów Wielkopolski, dnia 25 września 2003 r.)
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 14 poz. 1591 z p. zm.) w związku z art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity - Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sulęcinie oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Sulęcinie.
uchwala się co następuję:
§ 1. Na terenie Gminy Sulęcinie bezdomne zwierzęta podlegają stałemu wyłapywaniu.
§ 2. Ustala się zasady i tryb wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sulęcin stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

ZAŁĄCZNIK
Regulamin
§ 1. 1. Wyłapywaniu objęte są zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta, dotąd pozostawały.
2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta, a w szczególności psy i koty, będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez sołtysów, pracowników Urzędu Miasta i Gminy lub inne upoważnione osoby, iż zwierzę pozostaje bez opieki, swobodnie przemieszcza się, stwarzając zagrożenie dla porządku publicznego.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 107, poz. 1178 z p. zm.).
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt mogą prowadzić jedynie przedsiębiorcy którzy:
1) prowadzą schronisko lub są przedsiębiorcami w myśl ustawy Prawo działalności gospodarczej,
2) zapewnią, przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych odpowiednie urządzenia i środki nie powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani też nie zadają im cierpienia. Urządzenia i środki użyte do wyłapywania w/w zwierząt musza być zgodne z obowiązującymi przepisami,
3) przeprowadzą akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
4) posiadają odpowiednie środki do przewozu wyłapanych zwierząt,
5) udzielą w razie potrzeby pomocy weterynaryjnej,
6) posiadają możliwość niezwłocznego przewiezienia wyłapanych bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt, lub posiadają zapewnione miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska,
7) podpiszą stosowną umowę z Burmistrzem Miasta i Gminy Sulęcin.
§ 4. Dopuszcza się przekazanie bezdomnych zwierząt w szczególności psów i kotów dla osób chętnych do nabycia zwierzęcia. Z czynności tych przedsiębiorca sporządza protokół i prowadzi rejestr przekazanych zwierząt uwzględniając w nim: rasę psa, termin i miejsce wyłapania, adres i nazwisko osób nabywających zwierzę.
§ 5. Wyłapane zwierzęta gospodarcze podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego. Wyznaczenie gospodarstwa i dalsze postępowanie z wyłapanymi zwierzętami określa Burmistrz zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.
§ 6. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Sulęcin, co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem stałego wyłapywania zwierząt zawiadamia mieszkańców, podając do publicznej wiadomości:
a) termin ich wyłapania,
b) terytorium zasięgu akcji,
c) podmiot wykonujący wyłapywanie,
d) adres schroniska, w którym umieszcza się zwierzęta po wyłapywaniu.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 następuję przez publikację w prasie lokalnej, pisemną informację na tablicach ogłoszeń oraz w inny, zwyczajowo przyjęty na danym terenie sposób.
§ 7. 1. Właścicielom wyłapanych zwierząt zapewnić należy możliwość odzyskania swoich zwierząt przebywających w schronisku jeżeli wskutek ucieczki bądź zabłąkania zostały one objęte akcją wyłapania. Właściciele zwierząt mają możliwość odzyskania zwierząt w terminie do 14 dni.
2. W przypadku, gdy po odbiorze zwierzęcia zgłasza się właściciel, zwierzę może być mu wydane za zwrotem kosztów związanych z jego wyłapaniem, utrzymaniem w schronisku, leczeniem i szczepieniem profilaktycznym wykonanym w schronisku.
3. W przypadku nie odebrania przez właściciela w ciągu 14 dni zwierzę może być sprzedane, lub w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie o ochronie zwierząt uśmiercone.
4.