Lubus.03.7.144
UCHWAŁA Nr III/32/2003
Rady Gminy w Starym Kurowie
z dnia 1 lutego 2003 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania
(Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich zwanych dalej "zwierzętami bezdomnymi", które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
§ 2. 1. W ciągu roku Gmina przystąpi do zorganizowania akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności psów, które przebywają w miejscu publicznym bez opieki właściciela.
2. Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będzie zajmował się wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot.
§ 3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przebiegało zgodnie z informacją Wójta Gminy, podaną do publicznej wiadomości z 21 - dniowym wyprzedzeniem zawierającą w szczególności:
- termin oraz teren objęty akcją wyłapywania bezdomnych zwierząt,
- nazwę podmiotu wyłapującego ww. zwierzęta,
- wskazanie miejsca, gdzie w ciągu 30 minut po zakończeniu akcji właściciel po dopełnieniu obowiązku określonego w § 4 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, będzie mógł odebrać swoje zwierze,
- adres schroniska gdzie zostaną przewiezione i będą przechowywane wyłapane zwierzęta.
§ 4. W przypadku ustalenia właściciela złapanego psa ponosi on koszty:
1) złapania psa,
2) transportu - od miejsca złapania do miejsca odbioru złapanego psa,
3) przechowania zwierzęcia w schronisku (jeżeli odbiór nastąpi w schronisku) w wysokości poniesionej przez gminę.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/142/2000 Rada Gminy w Starym Kurowie z dnia 20 października 2000r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na terenie Gminy Stare Kurowo.