UCHWAŁA Nr V/36/07
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 27 lutego 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie Gminy Słońsk
(Gorzów Wielkopolski, dnia 10 kwietnia 2007 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Sulęcinie oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje:
§ 1. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Słońsk podlegają stałemu wyłapywaniu.
§ 2. 1. Wyłapywaniem objęte są zwierzęta domowe, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta pozostawały.
2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta, a w szczególności psy i koty wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez policję lub inne osoby upoważnione, iż zwierzę pozostając bez opieki, swobodnie przemieszczając się, stwarza zagrożenie dla porządku publicznego.
§ 3. 1. Wójt Gminy Słońsk co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem stałego wyłapywania zwierząt, o których mowa, zawiadamia mieszkańców podając do publicznej wiadomości:
1) termin wyłapywania;
2) terytorium zasięgu akcji;
3) podmiot wykonujący wyłapywanie;
4) adres schroniska, w którym umieszcza się zwierzęta po wyłapywaniu.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 następuje przez pisemne informacje na tablicach ogłoszeń oraz inny, zwyczajowo przyjęty na danym terenie sposób.
§ 4. Potrzebę przeprowadzenia interwencyjnego wyłapywania zwierząt stwierdza policja oraz Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w oparciu o własne ustalenia oraz na podstawie informacji mieszkańców gminy.
§ 5. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie zlecane wyłącznie podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt lub prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.).
2. Podmiot oraz środek transportu do przewozu zwierząt powinien spełniać warunki określone w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
§ 6. W czasie akcji wyłapywania i transportowania zwierząt podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie i umieszczanie zwierząt w schronisku zapewni humanitarne ich traktowanie, a w miarę potrzeb opiekę weterynaryjną.
§ 7. 1. Właściciele wyłapanych zwierząt w czasie akcji mają możliwość odzyskania swoich zwierząt przebywających w schronisku w terminie 14 dni.
2. Odbiór zwierzęcia ze schroniska może nastąpić za zwrotem kosztów związanych z jego wyłapaniem i utrzymaniem w schronisku.
§ 8. Koszty z wyłapaniem bezdomnych zwierząt, ich pobytem w schronisku i obsługą weterynaryjną pokrywane będą z budżetu gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.