Lubus.06.21.502
UCHWAŁA Nr XXIV/247/2005
RADY GMINY W SIEDLISKU
z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
(Gorzów Wielkopolski, dnia 28 marca 2006 r.)
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 Nr 106, poz. 1002 ze zmianami), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nowej Soli oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Zielonej Górze uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie gminy Siedlisko ma charakter stały.
2. Decyzję o planowanym terminie rozpoczęciu wyłapywania bezdomnych zwierząt podejmuje Wójt Gminy, uwzględniając interwencje mieszkańców gminy o zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego ze strony wałęsających się psów.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie w sposób humanitarny nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia, na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).
§ 3. Po wyłapywaniu zwierzęta będą umieszczone w schronisku dla zwierząt na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt.
§ 4. Wyłapane bezdomne zwierzęta powinny zostać przetransportowane niezwłocznie do schroniska z zachowaniem warunków określonych w art. 24 ustawy o ochronie zwierząt.
§ 5. Podmiot z którym zawarto umowę na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt niezwłocznie po zakończeniu wyłapywania, przekazuje Wójtowi Gminy informację o ilości wyłapywanych zwierząt i miejscu ich przebywania. Informację powyższą podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia w miejscu publicznym.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.