Lubus.06.37.819
UCHWAŁA Nr XXIV/176/06
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę Ośno Lubuskie
(Gorzów Wielkopolski, dnia 31 maja 2006 r.)
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Słubicach z siedzibą w Ośnie Lubuskim oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Gorzowie Wlkp. uchwala się co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadania własnego gminy, zapewnienia opieki i schronienia zwierzętom oraz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców wprowadza się okresowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapanie zwierząt, obejmuje zwierzęta uznane za bezdomne i nie posiadające znaku identyfikacyjnego, pozostawione lub porzucone przez człowieka oraz zwierzęta, które uciekły lub zabłąkały się.
§ 3. 1. Wyłapywanie zwierząt może być prowadzone przez specjalistyczny podmiot legitymujący się dokumentem stwierdzającym jego zarejestrowanie u właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii działającego każdorazowo na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Miasta i Gminy.
2. Informacja o planowanym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt będzie podana do publicznej wiadomości, co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyłapywania.
3. W informacji należy każdorazowo podać:
- termin przeprowadzenia akcji,
- nazwę i adres podmiotu wykonującego usługę,
- adres schroniska, do którego będą odwiezione zwierzęta,
- teren jaki obejmuje akcja.
§ 4. Transport odbywa się środkami do tego celu przystosowanymi i musi być prowadzony w odpowiednich warunkach:
- zwierzęta muszą być prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie mogą krępować leżenia i wstawania w czasie transportu,
- podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,
- środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni życiowej,
- zwierzętom chorym lub rannym zapewnia się niezwłocznie pomoc weterynaryjną,
- w trakcie dłuższego transportu zwierzęta muszą mieć zapewnioną czystą wodę i karmę,
- w przypadku transportu trwającego dłużej niż 8 godzin, usługodawca zobowiązany jest przedstawić plan trasy ze wskazaniem miejsc postoju.
§ 5. Bezdomne zwierzęta złapane podczas akcji będą niezwłocznie przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt (z których Gmina podpisała odpowiednią umowę na umieszczenie bezdomnych zwierząt) i które jest pod nadzorem lekarza weterynarii.
§ 6. 1. Po wyłapaniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:
- ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,
- umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
- oznakowaniu,
- niezbędnym szczepieniu profilaktycznym.
2. W przypadku ustalenia właściciela złapanego zwierzęcia ponosi on koszty:
- złapania psa,
- transportu od miejsca złapania do miejsca odbioru zwierzęcia,
- przechowywania zwierzęcia w schronisku (jeżeli odbiór nastąpił w schronisku) w wysokości poniesionej przez Gminę.
3. Wydanie wyłapanych zwierząt następuje po zwrocie przez te osoby kosztów wyłapania i transportu zwierząt oraz kosztów utrzymania i koniecznego leczenia do dnia wydania.
4. W przypadku nie odebrania przez właściciela w ciągu 3-ch tygodni zwierzę może być:
- oddane odpłatnie lub nieodpłatnie osobom, które zapewnią mu opiekę i utrzymanie,
- uśmiercone w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (rozdział 10).
§ 7. Po przeprowadzonej akcji strony sporządzają szczegółowy protokół. Dokument podpisuje lekarz weterynarii.
§ 8. Akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt, zapewnienie opieki oraz weterynaryjnych czynności jest finansowana z budżetu Gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.