Lubus.06.108.1918
UCHWAŁA Nr XLIV/314/06
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
(Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2006 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Zielonej Górze oraz zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Zielonej Górze uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie gminy Nowogród Bobrzański ma charakter stały i odbywa się raz w roku w III kwartale.
2. Decyzję o planowanym terminie rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych zwierząt podejmuje Burmistrz, uwzględniając interwencje mieszkańców gminy o zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego ze strony wałęsających się psów. Termin wyłapywania zwierząt podaje się do publicznej wiadomości.
3. Uchylono rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego znak PN.II.A.Łag.0911-283/06 z dnia 22 listopada 2006r.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie w sposób humanitarny niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz niezadający im cierpienia, na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).
§ 3. 1. Po wyłapywaniu zwierzęta będą umieszczone w schronisku dla zwierząt na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem a podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt.
2. Uchylono rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego znak PN.II.A.Łag.0911-283/06 z dnia 22 listopada 2006r.
3. Koszty wyłapywania, transportu i utrzymania zwierząt bezdomnych ponosi gmina.
§ 4. Wyłapane bezdomne zwierzęta powinny zostać przetransportowane niezwłocznie do schroniska z zachowaniem warunków określonych w art. 24 ustawy o ochronie zwierząt.
§ 5. Podmiot, z którym zawarto umowę na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt niezwłocznie po zakończeniu wyłapywania, przekazuje Burmistrzowi informację o ilości wyłapanych zwierząt i miejscu ich przebywania. Informację powyższą podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia w miejscu publicznym.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.