UCHWAŁA Nr IV/33/2007
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lubniewice oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
(Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2007 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii przedstawiciela organizacji społecznej, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zwierzęta pozostawione bez nadzoru w miejscach publicznych, traktowane będą jako bezdomne, wychwytywane i dostarczone do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie zwierząt przeprowadzi uprawniony do tego podmiot zgodnie z zawartą umową.
§ 3. Najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych należy zawiadomić obwieszczeniem mieszkańców o zamiarze podjęcia akcji, uwzględniając:
- termin akcji wyłapywania zwierząt bezdomnych,
- granice terenu, na którym będą wyłapywane zwierzęta,
- adres schroniska, w którym będą umieszczane zwierzęta,
- podmiot, który będzie przeprowadzał akcję wyłapywania zwierząt.
§ 4. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności ze względu na agresywność zwierząt stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierzęta bezdomne mogą być wyłapywane doraźnie na zlecenie Burmistrza Lubniewic bez podania informacji do publicznej wiadomości.
§ 5. W razie zaistnienia podejrzenia zwierzęcia o chorobę zakaźną bezzwłocznie o tym fakcie zostanie powiadomiony Urzędowy Lekarz Weterynarii.
§ 6. W akcji wyłapywania zwierząt bezdomnych podmiot wyłapujący może korzystać z pomocy służb weterynaryjnych oraz służb porządkowych. Podmiot zobowiązany jest do humanitarnego traktowania zwierząt a użyte w akcji środki i urządzenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. W akcji może również uczestniczyć przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub innej organizacji społecznej o podobnym statutowym celu działania.
§ 7. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt. Podmiot oraz środek transportu do przewozu bezdomnych zwierząt powinien spełniać warunki określone w rozporządzeniu Rady WE Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. - w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań.
§ 8. W ciągu 3 dni od daty wyłapania bezdomnego zwierzęcia Burmistrz Lubniewic poda do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Lubniewice, informację o wyłapanym zwierzęciu wraz z jego opisem.
§ 9. Koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, ich pobytem w schronisku i obsługą weterynaryjną pokrywane będą z budżetu gminy.
§ 10. 1. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wyłapane i umieszczone w schronisku, na jego żądanie zwierze zostanie mu oddane.
2. Gminie Lubniewice przysługuje względem właściciela wyłapanego zwierzęcia roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wyłapaniem zwierzęcia, jego transportem do schroniska, utrzymaniem w schronisku oraz zapewnieniem mu opieki weterynaryjnej.
3. W przypadku, gdy wyłapane zwierzę nie zostanie odebrane przez jego właściciela lub nie ma możliwości ustalenia właściciela wyłapanego zwierzęcia, po upływie 21 dni od daty wyłapania zwierzę może zostać zakwalifikowane do adopcji przeprowadzonej przez schronisko.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.