Lubus.06.33.723
UCHWAŁA Nr XXIV/143/06
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania
(Gorzów Wielkopolski, dnia 17 maja 2006 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 ze zmianami), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Świebodzinie po zaopiniowaniu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Zielonej Górze, uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łagów będzie zarządzane każdorazowo przez Radę Gminy w przypadku zaistnienia takiej potrzeby i zlecone wyspecjalizowanej i koncesjonowanej jednostce, jednostce wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przebiegało zgodnie z informacją Wójta Gminy, podaną do publicznej wiadomości z 21 - dniowym wyprzedzeniem, zawierająca w szczególności:
1) termin oraz teren podjęty akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt;
2) nazwę podmiotu wyłapującego w/w zwierzęta;
3) wskazanie lokalizacji miejsca, gdzie w ciągu 30 minut po zakończeniu akcji właściciel po dopełnieniu obowiązku określonego w §3 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, będzie mógł odebrać swoje zwierze;
4) adres schroniska gdzie zostaną przewiezione i będą przechowywane wyłapane zwierzęta.
§ 3. W przypadku ustalenia właściciela bezdomnego zwierzęcia ponosi on koszty:
1) złapania zwierzęcia bezdomnego;
2) transportu - od miejsca złapania do miejsca odbioru złapanego zwierzęcia;
3) przechowywania zwierzęcia w schronisku (jeżeli odbiór nastąpi w schronisku) w wysokości poniesionej przez Gminę;
4) ewentualnego leczenia i szczepienia profilaktycznego złapanego zwierzęcia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łagowie oraz na terenie Gminy Łagów.