Lubus.06.53.1180
UCHWAŁA Nr XLI/368/06
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
(Gorzów Wielkopolski, dnia 20 lipca 2006 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003r. Nr 106, poz.1002, zmiany z 2004r. Dz. U. Nr 69 poz. 625, Dz. U. Nr 92 poz. 880, Dz. U Nr 96 poz. 959, z 2005r. Dz. U. Nr 33 poz. 289, Dz. U. Nr 175 poz. 1462) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Gorzowie Wlkp. oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Okręg w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyłapywanie zwierząt, w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą:
1. Koszty związane z wyłapywaniem zwierząt w całości obciążają budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą przeprowadza się raz w roku. Decyzję o terminie przeprowadzenia wyłapywania bezdomnych zwierząt podejmuje Burmistrz Miasta.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może być prowadzone także doraźnie na skutek interwencji mieszkańców lub powzięcia informacji o wystąpieniu zagrożenia zdrowia lub życia.
4. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt na terenie Miasta i ich transport do schroniska z podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ze zmianami), posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
5. Przed wyłapywaniem bezdomnego zwierzęcia należy podjąć niezbędne kroki umożliwiające ustalenie ewentualnych właścicieli zwierzęcia, celem zobowiązania ich do realizacji opieki nad nim zgodnie z ustaw o ochronie zwierząt.
6. Zdjęcia zwierząt wyłapanych będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta w dziale Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przez okres 21 dni od dnia umieszczenia ich w schronisku.
7. Przeprowadzenie akcji wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 166, poz. 753).
§ 1. Sposób postępowania z bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
1. Wyłapywane zwierzęta powinny zostać niezwłocznie przewiezione do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Ługach Górzyckich.
2. Zwierzęta pozostają w schronisku do czasu znalezienia opiekuna (dotychczasowego lub adopcyjnego) lub do końca ich życia.
3. Właściciele zagubionych czworonogów przebywających w schronisku mają prawo do ich odzyskania po udokumentowaniu prawa własności (książeczka zdrowia psa, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, kwit potwierdzający zapłacenie podatku od posiadania psa lub inny dokument). Przy braku dokumentów potwierdzających prawo własności psa dopuszcza się potwierdzenie pisemne świadków. Zachowanie psa, reakcja na imię może też być potwierdzeniem własności czworonoga. W przypadku zwierzęcia złapanego podczas wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta właściciel ponosi koszty związane z transportem i wyłapaniem psa.
4. W przypadku, gdy właściciel zwierzęcia przebywającego w schronisku nie został ustalony w okresie 21 dni od daty jego przybycia uznaje się go za porzuconego z zamiarem wyzbycia się i przechodzi na własność prowadzącego Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.
5. Usypianie zwierząt może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. Usypiania dokonuje się w pomieszczeniu do tego celu przystosowanym bez udziału osób postronnych oraz innych zwierząt. Pracownik schroniska opiekujący się usypianym zwierzęciem ma obowiązek towarzyszyć mu do samego końca (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga). Zwierzę usypiane musi być traktowane - do ostatniej chwili życia - łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/63/99 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą z dnia 27 maja 1999r. w sprawie określenia zasad wyłapywanie bezpańskich zwierząt na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowie Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.