UCHWAŁA Nr 87/5/X/07
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 21 września 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Miasta i Gminy Iłowa
(Gorzów Wielkopolski, dnia 26 października 2007 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. (Dz. U. Nr 116, poz. 753) w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Żaganiu oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Zielonej Górze uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Na obszarze miasta i gminy Iłowa będzie się odbywać wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane w miarę potrzeb na całym obszarze miasta i gminy Iłowa lub jego części.
3. Wyłapywaniem będą objęte zwierzęta bezdomne, w szczególności psy, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której trwale dotąd pozostawały.
§ 2. 1. Burmistrz Iłowej ustala termin i obszar wyłapywania zwierząt.
2. Burmistrz organizuje akcję wyłapywania zwierząt. Burmistrz może w drodze umowy powierzyć wyłapywanie zwierząt podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie.
§ 3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych może nastąpić jedynie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, bez zadawania zwierzętom cierpień.
§ 4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska lub do wskazanego miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed wywiezieniem do schroniska przez podmiot wykonujący wyłapywanie.
§ 5. 1. Złapane zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez gminę kosztów transportu, przetrzymywania i leczenia zwierzęcia.
2. Po upływie 14 dni przetrzymywania zwierząt w schronisku, zwierzę staje się własnością schroniska, które decyduje o jego dalszym losie.
§ 6. Wyłapywane zwierzęta bezdomne, w ramach zapobiegania bezdomności zwierząt, mogą być:
1) sterylizowane lub kastrowane przez lekarza weterynarii;
2) wydawane nowym właścicielom lub opiekunom;
3) usypiane przez lekarza weterynarii w przypadku miotów ślepych i zwierząt chorych, cierpiących, nie rokujących nadziei na wyleczenie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.