Lubus.03.86.1258
UCHWAŁA Nr XI/88/2003
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 27 października 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych psów z terenu Miasta Gubina
(Gorzów Wielkopolski, dnia 3 listopada 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717), oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003r. Nr 106, poz. 1002) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Krośnie Odrz. i po zaopiniowaniu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętarni w Zielonej Górze,
uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadania własnego gminy, zapewnienia opieki i schroniska psom oraz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców wprowadza się okresowe wyłapywanie bezdomnych psów.
§ 2. Wyłapywaniu podlegają psy, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką pies dotąd pozostawał.
§ 3. Termin okresowego wyłapywania bezdomnych psów, granice terenu na którym będą one wyłapywane, adres schroniska w którym zostaną po przewiezieniu umieszczone oraz podmiot wykonujący wyłapywanie, będzie każdorazowo podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania bezdomnych psów.
§ 4. Używane przy wyłapywaniu bezdomnych psów urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpienia.
§ 5. 1. Właściciele wyłapanych psów w czasie akcji mają możliwość odzyskania swoich psów przebywających w schronisku w terminie do 14 dni.
2. Odbiór psów może nastąpić za zwrotem kosztów związanych z jego wyłapaniem i utrzymaniem w schronisku.
§ 6. Koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych psów i ich pobytem w schronisku będą pokrywane z budżetu gminy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.