Lubus.03.23.464
UCHWAŁA Nr IV/35/2003
Rady Miejskiej w Gozdnicy
z dnia 16 kwietnia 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych psów oraz dalszego z nimi postępowania
(Gorzów Wielkopolski, dnia 17 kwietnia 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 1997r. Nr 111, poz. 724, ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 752, ze zm.), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Żaganiu oraz po zaopiniowaniu przez Inspektorat Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Zie- lonej Górze,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta Gozdnica będzie zarządzane każdorazowo w przypadku zaistnienia takiej potrzeby i zlecone zostanie wyspecjalizowanej i koncesjonowanej jednostce, a wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywanie bezpańskich psów będzie przebiegało zgodnie z informacją Burmistrza Gozdnicy, podaną do publicznej wiadomości z 21 - dniowym wyprzedzeniem, zawierającą w szczególności:
- termin oraz teren objęty akcją wyłapywania bezpańskich psów,
- nazwę podmiotu wyłapującego w/w zwierzęta,
- wskazanie lokalizacji miejsca, gdzie w ciągu 30 minut po zakończeniu akcji właściciel będzie mógł odebrać swoje zwierzę,
- adres schroniska gdzie zostaną przewiezione i będą przechowywane wyłapane zwierzęta.
§ 3. 1. W przypadku podejrzenia wścieklizny u bezdomnych zwierząt a w szczególności u takich, które zaatakowały i pogryzły człowieka, nastąpi ich natychmiastowe odłowienie i poddanie obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny.
2. W przypadku konieczności eutanazji (uśmiercania) zwierzęcia, potrzebę taką stwierdza lekarz weterynarii.
§ 4. Właścicielowi zgłaszającemu się do schroniska po psa wyłapanego podczas prowadzonej akcji zwierzę może być wydane po udowodnieniu, iż zgłaszający się jest właścicielem zwierzęcia oraz pod warunkiem uiszczenia kosztów utrzymania zwierzęcia w schronisku.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gozdnicy Nr XXXV/219/99 z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie wyłapywania bezdomnych psów z terenu miasta Gozdnica.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gozdnicy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.