UCHWAŁA Nr IX/53/07
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych psów na terenie Gminy Górzyca oraz o dalszym postępowaniu z nimi
(Gorzów Wielkopolski, dnia 10 października 2007 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r Nr 106, poz. 1002, zmiany z Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2005r. Nr 33, poz. 289, Dz. U. z 2006r. Nr 175, poz. 1462, Dz. U. z 2007r. Nr 249, poz. 1830) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Słubicach z siedzibą w Ośnie Lubuskim oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje:
§ 1. Zasady wyłapywania bezdomnych psów na terenie Gminy Górzyca.
1. Koszty związane z wyłapywaniem bezdomnych psów w całości obciążają budżet Gminy Górzyca.
2. Wyłapywanie bezdomnych psów na terenie Gminy Górzyca ma charakter stały i przeprowadza się je raz w roku, a decyzję o terminie przeprowadzenia wyłapywania bezdomnych psów podejmuje wójt gminy.
3. Wyłapywanie bezdomnych psów może być prowadzone także doraźnie na skutek interwencji mieszkańców lub powzięcia informacji o wystąpieniu zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców.
4. Wójt gminy zawrze umowę na przeprowadzenie wyłapywania psów na terenie gminy i ich transport do schroniska z podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami) posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
5. Przed wyłapywaniem bezdomnego psa należy podjąć starania umożliwiające ustalenie ewentualnych właścicieli zwierzęcia, celem zobowiązania ich do realizacji opieki nad nim, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.
6. Zdjęcia wyłapywanych zwierząt będą umieszczane na stronie internetowej Gminy Górzyca w dziale Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przez okres 21 dni od dnia umieszczenia ich w schronisku.
7. Przeprowadzenie akcji wyłapywania bezdomnych psów odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).
§ 2. Postępowanie z bezdomnymi psami wyłapanymi z terenu Gminy Górzyca.
1. Wyłapywane psy powinny zostać niezwłocznie przewiezione do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Górzycy, przy ul. Robotniczej 17.
2. Zwierzęta pozostają w schronisku do czasu znalezienia opiekuna (dotychczasowego lub adopcyjnego) lub do końca ich życia.
3. Właściciele zagubionych psów przebywających w schronisku mają prawo do ich odzyskania po udokumentowaniu prawa własności na podstawie (książeczki zdrowia psa, zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, kwit potwierdzający zapłacenie podatku od posiadania psa lub innego dokumentu). Przy braku dokumentu potwierdzającego prawo własności psa dopuszcza się potwierdzenie pisemne świadków. Zachowanie psa, reakcja na imię może też być potwierdzeniem własności psa. W przypadku psa złapanego podczas wyłapywania bezdomnych psów z terenu gminy, właściciel ponosi koszty związane z transportem i wyłapywaniem psa.
4. W przypadku, gdy właściciel psa przebywającego w schronisku nie został ustalony w okresie 21 dni od daty jego przybycia, uznaje się zwierzę za porzucone z zamiarem wyzbycia się i przechodzi na własność prowadzącego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.