UCHWAŁA Nr XIX/282/2007
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz zasad postępowania z nimi
(Gorzów Wielkopolski, dnia 12 października 2007 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. z 2003r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miasta uchwala zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz zasady dalszego postępowania z nimi.
§ 2. 1. Zwierzęta bezdomne będą wychwytywane oraz umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Fabrycznej 93 w Gorzowie Wlkp.
2. Wyłapywanie zwierząt, o których mowa w ust. 1, prowadzone będzie w sposób stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Gorzowa będzie się odbywało na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
4. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zawrze umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich transport oraz umieszczanie w schronisku, z podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą lub uprawnioną instytucją spełniającą wymagania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz przepisów wykonawczych.
5. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wychwycone w trakcie akcji wyłapywania lub doprowadzone przez osoby trzecie, koszty transportu zwierzęcia z miejsca wyłapania do schroniska, koszty pobytu w schronisku oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi jego właściciel, poprzez uiszczenie opłat w wysokości wynikającej z obowiązującej uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie ustalenia stawek opłat i cennika usług w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, co nie zwalnia właściciela od odpowiedzialności karnej przewidzianej prawem za pozostawienie zwierzęcia bez właściwego dozoru.
6. Stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 6, świadczone na terenie schroniska przez podmiot prowadzący schronisko podlegają uchwaleniu przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp.
7. Zwierzę bezdomne, umieszczone w schronisku w wyniku jego schwytania podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt lub doprowadzenia przez osoby trzecie, może zostać odebrane przez jego właściciela w terminie 14 dni od dnia jego umieszczenia w schronisku, po udokumentowaniu przez właściciela praw do zwierzęcia oraz po uiszczeniu opłat, określonych w uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie ustalenia stawek opłat i cennika usług w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, po tym terminie zwierzę może zostać sprzedane.
8. Decyzję o sprzedaży bezdomnych psów lub kotów, albo ich przekazaniu do schroniska podejmuje Prezydent Miasta po uzyskaniu opinii lekarza weterynarii, że są zdrowe. Przed sprzedażą psa należy obowiązkowo poddać szczepieniu przeciw wściekliźnie i uzyskać zaświadczenie o szczepieniu.
9. W przypadku ustalenia, w okresie 14 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia w schronisku, właściciela złapanego bezdomnego zwierzęcia, ponosi on koszty, określone w cenniku usług do momentu odbioru zwierzęcia ze schroniska lub zrzeczenia się praw do niego.
§ 3. Środki na realizację wyłapywania bezdomnych zwierząt będą zabezpieczone w budżecie miasta.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.