Lubus.05.96.1587
UCHWAŁA Nr XLI/358/05
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 25 października 2005 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drezdenko
(Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2005 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (t. j z 2003r Dz. U Nr 106, poz.1002; z 2004r Dz. U. Nr 69, poz. 625, Dz. U. Nr 92, poz. 880, Dz. U. Nr 96, poz. 959, z 2005 Dz. U Nr 33, poz. 289) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (z 1998r. Dz. U. Nr 116, poz.753) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie miasta i gminy Drezdenko okresowe i doraźne wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Wyłapywanie okresowe odbywać się będzie w zależności od potrzeb i możliwości zapewnienia wyłapanym zwierzętom opieki.
3. Wyłapywanie doraźne odbywać się będzie w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia ludzi i dotyczyć będzie zwierząt agresywnych, chorych i podejrzanych o chorobę, rannych.
§ 2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
§ 3. Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi.
1. Zgłoszenie o zwierzętach bezdomnych przyjmuje Referat Gospodarki Gminnej, który powiadamia podmiot z którym Gmina Drezdenko będzie miała zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
2. Schwytane zwierzęta będą przewożone do schroniska, z przekazania podmiotowi zwierzęcia sporządza się protokół.
3. Gmina zakłada rejestr przekazanych bezdomnych zwierząt (informacje dotyczące daty przekazania zwierzęcia, ewentualne miejsce znalezienia, opis cech zwierzęcia, jego ogólny stan, płeć)
4. O przystąpieniu do przeprowadzenia akcji- wyłapywania okresowego bezpańskich zwierząt mieszkańcy zostaną poinformowani obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy z 21 dniowym wyprzedzeniem
5. W obwieszczeniu podane zostanie:
a) termin ich wyłapywania,
b) granice terenu, na którym będą wyłapywane,
c) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenie zwierząt po wyłapaniu,
d) podmiot wykonujący wyłapywanie.
6. Wyłapywanie zwierząt bezpańskich w akcjach doraźnych, uzasadnione ochroną zdrowia i życia ludzi oraz niesienie pomocy zwierzętom będą prowadzone w każdym czasie i miejscu bez konieczności zachowania terminu i trybu określonego w §3 pkt4 i 5 niniejszej uchwały.
7. Mieszkańcy gminy zostaną poinformowani po wyłapaniu zwierząt bezpańskich w akcjach doraźnych obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy.
8. W obwieszczeniu podane zostanie:
a) termin wyłapywania,
b) teren z którego wyłapano zwierzęta bezdomne,
c) opis cech zwierzęcia, płeć,
d) podmiot wykonujący wyłapywanie,
e) adres punktu, gdzie zostało umieszczone zwierzę.
9. Zwłoki zwierząt bezdomnych i wolno żyjących będą niezwłocznie usuwane i poddane utylizacji,
§ 4. 1. W przypadku ustalenia właściciela złapanego zwierzęcia ponosi on koszty: złapania psa, transportu od miejsca złapania do miejsca odbioru zwierzęcia, przechowywania zwierzęcia w schronisku.
2. Zwierzęta będą wydane ich właścicielom: po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia oraz po uiszczeniu i okazaniu dowodu wpłaty (przedstawić zaświadczenie z gminy) że zostały uregulowane koszty wyłapania, transportu zwierząt oraz koszty utrzymania i koniecznego leczenia do dnia wydania.
3. W przypadku nie ustalenia właściciela złapanego zwierzęcia akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest finansowana z budżetu gminy.
4. W przypadku nie odebrania przez właściciela zwierzęcia ze schroniska w terminie 1 miesiąca, zwierzę może być oddane odpłatnie lub nieodpłatnie osobom, które zapewnią mu opiekę i utrzymanie.
5. Podmiot wykonujący usługę wyłapywania zwierząt informuje Burmistrza w przypadku odebrania zwierzęcia przez właściciela lub oddania zwierzęcia zainteresowanym osobom na własność.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.