Lubus.03.57.945
UCHWAŁA Nr VI/52/2003
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych psów na terenie Miasta i Gminy Dobiegniew
(Gorzów Wielkopolski, dnia 20 sierpnia 2003 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724)oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591) z późn. zm.
uchwala się, co następuje:
§ 1. Na terenie Miasta i Gminy Dobiegniew wprowadza się okresowe wyłapywane bezdomnych zwierząt.
§ 2. Wyłapywane zwierzęta przekazane zostaną do schroniska, którego adres zostanie podany w ogłoszeniu o wyłapywaniu.
§ 3. Burmistrz Dobiegniewa poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na naszym terenie, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt bezdomnych:
- termin wyłapywania,
- granice terenu, na którym będą wyłapywane,
- adres schroniska, do którego zostaną przekazane wyłapane zwierzęta,
- podmiot wykonujący wyłapywanie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.