Lubus.06.100.1831
UCHWAŁA Nr XXXVIII/268/06
RADY GMINY BRODY
z dnia 5 października 2006 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Brody oraz dalszego postępowania z nimi
(Gorzów Wielkopolski, dnia 20 listopada 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.: z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002), § 1 - 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) oraz art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Zielonej Górze uchwala się, co następuje:
§ 1. Przez zwierzęta bezdomne rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod którą opieką zwierzę dotąd pozostawało.
§ 2. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie w sposób następujący:
1) stały w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa lub
2) okresowy w odniesieniu do znacznych obszarów gminy oraz znacznej ilości zwierząt w razie stwierdzenia takiej konieczności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii lub Wójta Gminy w oparciu o informacje uzyskane od mieszkańców danego obszaru o zwiększonej liczbie bezdomnych zwierząt.
2. Akcje doraźne uzasadnione ochroną zdrowia i życia ludzi oraz niesieniem pomocy zwierzętom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 będą prowadzone w każdym czasie i miejscu bez konieczności zachowania terminu i trybu określonego w § 3 ust. 2.
3. Zwierzęta wyłapane, które pokąsały człowieka lub są podejrzane o wściekliznę, która podlega obowiązkowi zwalczania będą dostarczone do miejsc wskazanych przez Inspekcję Weterynaryjną w celu przeprowadzenia badań i ustalenia dalszego z nimi postępowania.
§ 3. 1. Termin okresowego wyłapywania zwierząt oraz granice terenu, na którym będą wyłapywane wyznaczony zostanie odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku.
2. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości, co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach obejmujących obszar objęty wyłapywaniem zwierząt.
3. W zarządzeniu podane zostaną następujące informacje:
1) termin wyłapywania;
2) granice terenu, na którym zwierzęta będą wyłapywane;
3) nazwa podmiotu wykonującego wyłapywanie;
4) adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczanie zwierząt bezdomnych.
§ 4. 1. Zwierzęta bezdomne będą wyłapywane przez podmiot posiadający zezwolenie prowadzenia tego typu usług, o ile odrębne przepisy wymagają takiego zezwolenia.
2. Szczegółowe obowiązki tego podmiotu zostaną określone w umowie cywilnoprawnej.
3. Nazwa i adres podmiotu wykonującego usługi zostanie podany do wiadomości Komendanta Komisariatu Policji w Lubsku oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku.
4. Transport zwierząt powinien odbywać się środkami do tego przystosowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia, ani zadawać im cierpień.
§ 5. 1. Zgłoszenie o zwierzętach bezdomnych na terenie gminy przyjmuje Urząd Gminy Brody.
2. Wyłapywane bezdomne zwierzęta zostaną umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt, z którym w danym okresie Gmina będzie posiadała zawartą umowę lub uzgodnione przyjęcie zwierzęcia do schroniska bez zawarcia umowy.
3. Schronisko dla Zwierząt zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom przez okres umożliwiający odnalezienie właścicieli lub znalezienie nowych opiekunów.
§ 6. 1. Koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt pokrywane będą z budżetu Gminy, z zastrzeżeniem § 6 pkt 2.
2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane, właściciel ponosi koszty związane z jego wyłapaniem i utrzymywaniem (w tym koszty opieki weterynaryjnej) w wysokości wynikającej z obowiązującej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta, cennika lecznicy zwierząt i cennika w schronisku. Koszty te właściciel zwierzęcia ponosi niezależnie od konsekwencji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru i ewentualnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zwierzę.
3. Zwierzęta umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielom po uiszczeniu opłat, o których mowa w § 6 pkt 2, które właściciele mają obowiązek wpłacić na konto Urzędu Gminy w Brodach w wysokości wynikającej z podpisanych w danym roku kalendarzowym umów lub kosztów określonych przez schronisko, które przyjęło zwierzę bez zawartej umowy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.