Lubus.03.11.194
UCHWAŁA Nr V/21/2003
Rady Gminy w Bogdańcu
z dnia 7 lutego 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego z nimi postępowania
(Gorzów Wielkopolski, dnia 27 lutego 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214 poz. 1086) oraz w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o ochronie zwierząt Dz. U. Nr 111 poz. 724 i Nr 88 poz. 554 z 1997r., Nr 106 poz. 668 z 1998r., Nr 12, poz.136 z 2000r., Dz. U. Nr 214, poz. 1806 po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Gorzowie Wlkp i po zaopiniowaniu przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Gorzowie Wlkp. uchwala się co następuje:
§ 1. W celu realizacji zadania własnego gminy, zapewnienia opieki i schronienia zwierzętom oraz podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców wprowadza się okresowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt.
§ 2. Sposób wyłapywania oraz dalszego postępowania ze zwierzętami bezdomnymi określa REGULAMIN stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
REGULAMIN
wyłapywania i dalszego postępowania z bezdomnymi zwierzętami.
§ 1. Wyłapaniu podlegają zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierze dotąd pozostawało.
§ 2. 1. Wyłapywanie zwierząt może być prowadzone przez specjalistyczny podmiot legitymujący się dokumentem stwierdzającym jego zarejestrowanie u właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii działającego każdorazowo na podstawie umowy zawartej z Wójtem Gminy.
2. Informacja o planowanym wyłapywaniu będzie podawana do publicznej wiadomości, co najmniej na 21 dni przed upływem terminu rozpoczęcia wyłapywania.
3. W informacji należy każdorazowo podać:
- termin przeprowadzenia akcji,
- nazwę i adres podmiotu wykonującego usługę,
- adres schroniska, do którego będą odwiezione zwierzęta,
- teren jaki obejmuje akcja.
§ 3. Transport odbywa się środkami do tego celu przystosowanymi i musi mieć być prowadzony w odpowiednich warunkach:
- zwierzęta muszą być prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie mogą krępować leżenia i wstawania w czasie transportu,
- podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,
- środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni życiowej,
- zwierzętom chorym lub rannym zapewnia się niezwłocznie pomoc weterynaryjną,
- w trakcie dłuższego transportu zwierzęta muszą mieć zapewnioną czystą wodę i karmę,
- w przypadku transportu dłuższego niż 8 godzin, usługodawca zobowiązany jest przedstawić plan trasy ze wskazaniem miejsc postoju.
§ 4. 1. Wyłapywane zwierzęta, podlegają niezwłocznemu przewiezieniu do schroniska, będącego pod nadzorem lekarza weterynarii.
2. Przewoźnik wykonujący usługę zobowiązany jest posiadać świadectwo lekarza weterynarii stwierdzające stan zdrowia zwierząt oraz spełnienie warunków sanitarnych do przewozu zwierząt.
§ 5. 1. Po wyłapaniu zwierząt podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom:
- ocenie stanu zdrowia przez służbę weterynaryjną,
- umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę,
- oznakowaniu,
- niezbędnemu szczepieniu profilaktycznemu.
2. W przypadku ustalenia właściciela złapanego zwierzęcia ponosi on koszty:
- złapania zwierzęcia,
- transportu od miejsca złapania do miejsca odbioru zwierzęcia,
- przechowywania zwierzęcia w schronisku (jeżeli odbiór nastąpił w schronisku) w wysokości poniesionej przez Gminę.
3. W przypadku nie odebrania przez właściciela w ciągu 3-ch tygodni zwierzę może być:
- oddane odpłatnie lub nieodpłatnie osobom, które zapewnią mu opiekę i utrzymanie,
- uśmiercone w przypadku, gdy zachodzą przyczyny określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (rozdział 10).
§ 6. Po przeprowadzonej akcji strony sporządzają szczegółowy protokół. Dokument podpisuje lekarz weterynarii.
§ 7. Wydawanie wyłapanych zwierząt właścicielom następuje po zwrocie przez te osoby kosztów wyłapania i transportu zwierząt oraz kosztów utrzymania i koniecznego leczenia do dnia wydania.