Lubus.06.9.205
UCHWAŁA Nr XXXIX/298/05
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie zasad utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania
(Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lutego 2006 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.), art. 4 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o u trzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753), po konsultacji z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Międzyrzeczu oraz Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Gorzowie Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady dotyczące:
1) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
2) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji;
3) wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania;
4) postępowania ze zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi.
§ 2. Zasady, o których mowa w § 1 zostały zawarte w poniższym regulaminie.
Regulamin dotyczący szczegółowych zasad utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich oraz wyłapywania zwierząt na terenie Gminy Bledzew
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
Ilekroć w szczegółowych zasadach jest mowa o:
1) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub w innych odpowiednich pomieszczeniach, utrzymywanych przez człowieka;
2) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane przez człowieka w celach hodowlanych i produkcyjnych;
3) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd przebywały.
Rozdział II.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe na obszarze Gminy Bledzew zobowiązane są do:
1) sprawowania nad nimi stałej opieki;
2) zachowania środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa, a mianowicie:
a) nie pozostawiania zwierząt bez nadzoru osób dorosłych jeżeli nie są to zwierzęta należycie zabezpieczone,
b) wyprowadzanie psów wyłącznie na smyczy, a jeżeli uzasadnia to rasa, wielkość lub agresja psa także w kagańcu.
Nie dotyczy to miejsc ogrodzonych i oznakowanych przeznaczonych do swobodnego puszczania psów, jeżeli takie miejsca zostaną wyznaczone;
3) terminowego przeprowadzania szczepień przeciwko wściekliźnie;
4) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych i terenach służących do wspólnego użytku (ogólnodostępnych);
5) przestrzegania zakazu wprowadzania zwierząt na tereny służące do zabaw dla dzieci, na tereny szkół, przedszkoli, sklepów spożywczych, lokali gastronomicznych, aptek, pomieszczeń biurowych, plaż i kąpielisk, targowisk oraz innych obiektów, w których administracja wprowadzi taki zakaz;
6) utrzymywania zwierząt domowych w ilości i sposób nie powodujący uciążliwości dla środowiska.
Rozdział III.
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach zabudowanych w obrębie granic poszczególnych miejscowości Gminy Bledzew
1. Utrzymywanie zwierząt nie powinno powodować zanieczyszczania powietrza, gleby, wody oraz nie powinno stanowić uciążliwości dla ludzi przebywających w ich otoczeniu.
2. Zabrania się zanieczyszczania podwórzy domów mieszkalnych, ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierząt, przeznaczoną dla nich karmą lub ściółką, odpadami bądź innymi nieczystościami.
3. Teren utrzymania zwierząt, bezpośrednie jego otoczenie oraz pomieszczenia dla zwierząt należy utrzymywać w czystości.
4. Z pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta nieczystości płynne muszą być odprowadzane za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do zbiorników. Ze zbiorników nieczystości należy usuwać w sposób mechaniczny za pomocą urządzeń asenizacyjnych,
5. Nieczystości pochodzące od zwierząt powinny być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu.
6. Wybiegi dla zwierząt powinny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierząt na zewnątrz.
7. Zabrania się utrzymywania, hodowli zwierząt futerkowych roślinożernych i gołębi:
1) wewnątrz mieszkań;
2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu (strychy, piwnice, garaże);
3) na terenach ujęć wodnych oraz stref ochronnych tych ujęć.
8. Ilość utrzymywanych zwierząt gospodarskich oraz sposób ich utrzymywania nie może powodować uciążliwości dla środowiska.
Rozdział IV.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i dalsze z nimi postępowanie
1. W celu zapewnienia porządku publicznego na terenie gminy, ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz zagwarantowanie należytej opieki nad zwierzętami zarządza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych lub gospodarskich.
2. Wyłapywaniu podlegają zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub osoby, pod której opieką zwierzę pozostawało.
3. Wyłapywanie odbywa się nie częściej niż raz na pół roku, na zasadach i w trybie określonym w powołanym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753).
4. Wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych dokona podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorca prowadzący działalność w tym zakresie, z którym zostanie zawarta stosowna umowa.
5. Na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie wskazanych miejscowości będą wywieszone informacje o planowanej akcji wyłapywania zwierząt z podaniem orientacyjnej daty.
6. Akcje doraźne uzasadnione ochroną zdrowia i życia ludzi oraz niesieniem pomocy zwierzętom będą prowadzone w każdym czasie i miejscu bez konieczności zachowania terminu i trybu określonego w punkcie 5.
7. Schwytane zwierzęta będą przewożone do Schroniska dla Zwierząt.
8. Zwierzęta wyłapane, które pokąsały człowieka lub są podejrzane o chorobę zakaźną podlegające obowiązkowi zgłaszania będą dostarczane do miejsc wskazanych przez Inspekcję Weterynaryjną w celu przeprowadzenia badań i ustalenia dalszego z nimi postępowania.
9. Zwierzętom wymagającym opieki lekarsko - weterynaryjnej udzielana będzie pierwsza pomoc medyczna. Koszty takiej pomocy pokryje Urząd Gminy Bledzew, a w razie ustalenia właściciela - właściciel zwierzęcia.
10. Właściciele zabłąkanych lub zaginionych zwierząt będą je mogli odebrać ze schroniska po opłaceniu kosztów związanych z prowadzoną akcją oraz kosztów leczenia i pobytu w schronisku.
11. Zwierzęta nie odebrane ze schroniska w terminie 14 dni od daty przyjęcia przechodzą na jego własność i po zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie mogą być przekazane nowym opiekunom na podstawie umowy adopcyjnej.
12. Każdy przyszły właściciel musi wypełnić formularz poświadczony własnoręcznym podpisem, zaświadczając, że podejmuje się opieki nad zwierzętami i zapewni mu odpowiednie warunki.
13. Wykaz psów wyłapanych w akcjach planowanych będzie umieszczany w ciągu 7 dni od przeprowadzenia akcji na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw. Wykaz będzie zawierał nazwę schroniska, do którego przewieziono psy oraz termin odebrania psów.
Rozdział V.
Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi
1. Zgłoszenia o zwierzętach bezdomnych i wolno żyjących na terenie gminy przyjmuje Urząd Gminy Bledzew.
2. Zwłoki zwierząt bezdomnych i wolno żyjących będą niezwłocznie usuwane i poddane utylizacji w zakładach wyznaczonych do unieszkodliwiana zwłok zwierząt.
3. Schronisko dla Zwierząt zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom przez okres umożliwiający odnalezienie właścicieli lub znalezienie nowych opiekunów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
2. Z dniem wejście w życie uchwały tracą moc uchwały Rady Gminy Bledzew Nr IX/80/2003 z dnia 30 maja 2003r oraz Nr XI/95/2003 z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych.