Lubus.03.59.952
UCHWAŁA Nr XI/95/2003
Rady Gminy Bledzew
z dnia 31 lipca 2003 r.
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych
(Gorzów Wielkopolski, dnia 25 sierpnia 2003 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) oraz § 14 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XXXIV/250/02 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew, dla zachowania bezpieczeństwa publicznego Rada Gminy Bledzew
uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Bledzew ustala okresowe wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych - na terenie Gminy Bledzew.
§ 2. Informacja o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt domowych będzie podawana do publicznej wiadomości co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 3. Wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych dokona podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt lub przedsiębiorca prowadzący działalność w tym zakresie, z którym zostanie zawarta stosowna umowa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.